Change size of text Print

Undersøgelse af fiskevelfærd, -kvalitet og miljøbelastning i ørred- og åleopdræt.

Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE) har ydet 100% støtte til udarbejdelsen af
denne rapport, som er udarbejdet i regi af ferskvandscenteret i Silkeborg.

I økologisk fiskeopdræt er det åbenlyst, at der skal tages et særlig hensyn til fiskenes velfærd, og at sikre, at de parametre og kriterier der indgår i kontrol- og tilsynsproceduren af det økologiske mærke harmonerer med den viden, der findes på området. Det er dog vigtigt, at hensynet til fiskevelfærd ikke går ud over hverken fiskekvalitet eller det omgivende miljø.

I landbrugets husdyrproduktion er der lavet en del undersøgelser og publiceret litteratur om dyrevelfærd, mens diskussionen om velfærd indenfor fiskeopdræt er forholdsvis ny. Her har det tidligere været almindeligt udelukkende at betragte foder og vækstoptimering, sygelighed og dødelighed som velfærdsparametre. I løbet af 90'erne er interessen for fiskens trivsel under opdrætsforhold dog vokset, så det i dag også er almindeligt at inddrage andre velfærdsparametre i diskussionen. Nærværende projekt er opbygget i to faser:

Fase 1 er et litteraturstudium, som skal afdække den aktuelle viden om fiskevelfærd, og inddrage betydningen af fiskevelfærd for fiske-/kødkvalitet og miljøpåvirkning. Målet med litteraturstudiet er at præcisere faktorer eller parametre, der kan have indflydelse på fiskevelfærd, samt kriterier (grænseværdier for vandkvalitet m.v.), som er fastsat i litteraturen for de enkelte parametre. Et andet delmål er at foreslå metoder til måling af fiskevelfærd, som vil være praktisk anvendelig i en kontrol- og tilsynsprocedure af et økologiske mærke. Desuden sammenholdes hensyn omkring fiskevelfærd, som er opstillet i flere europæiske landes økologiske mærkningsordninger med den aktuelle viden. Udgangspunktet i fase 1 er litteratur omhandlende regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) og andre laksefisk samt europæisk ål (Anguilla anguilla) i dam-, hav- og ålebrug.

Målet med projektets Fase 2 er gennem praktiske forsøg, at udvide kendskabet til vigtige parametre som beskrives i fase 1. Herunder oparbejde dokumentation, som skal bidrage til viden om nøgleparametres indflydelse på fiskevelfærd. Endvidere vurdere hvorvidt udvalgte metoder til fastlæggelse af parametre og kriterier er anvendelige til at identificere og kvantificere fiskevelfærd. Desuden er målet at belyse en eventuel sammenhæng mellem velfærd og fiskens ydre kvalitet samt indvirkning på miljøet.

I 2005 kom rapporten "Introduktion af økologi og kvalitetsmærkning på danske pionerdambrug", som et resultat af et arbejde der begyndte i 2001. Arbejdet skabte en platform for det videre arbejde med etableringen og udviklingen af en økologisk produktion af opdrætsørred i Danmark.


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027