Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2018-12-12

Cost increase in salmon farming, with a focus on smolt production and capital needs

Kostnadsdrivere i oppdrett 2018, fokus på smolt og kapitalbinding er den norske titel på en ny rapport som Nofima og Kontali Analyse står bag.

Denne rapporten tar for seg kostnadsutviklingen i norsk lakseoppdrett fram til 2017, og noen av drivkreftene bak kostnadsutvikling. Rapporten har fokus på smoltkostnader og kapitalbinding i næringen. Tidligere rapporter i samme prosjekt har blant annet hatt fokus på fôrkostnader og effektene av luseproblemene i næringen.
Kostnadene fortsetter å øke, med en økning på 5 % fra 2016 til 2017. Fôrkostnadene går ned, mens Andre driftskostnader øker, en indikasjon på vedvarende utfordringer med lus.
Både smoltkostnader og avskrivninger har økt mye de siste årene. Smoltkostnadene drives blant annet av overgang til større smolt og investeringer i RAS-anlegg. Økningene i avskrivningene henger naturlig nok sammen med økte investeringer i næringen, både i matfiskoppdrett og i verdikjeden for øvrig. 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!