Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-08-08

Fødevareerhverv melder om: Ny bekendtgørelse om innovation

Små og mellemstore virksomheder får bedre muligheder for at få støtte til gennemførelse af udviklings- og forskningsprojekter med en ny bekendtgørelse om innovationsloven, der netop er trådt i kraft.

Som noget nyt får små og mellemstore virksomheder mulighed for at få tilskud til lån af kvalificeret personale og køb af innovationsrådgivning med henblik på at forberede et udviklingsprojekt under innovationsloven.
Det bliver desuden muligt at få tilskud til etablering af innovationsnetværk eller - klynger med henblik på udveksling af viden og erfaring om konkrete innovative forhold.
Desuden forhøjes tilskudssatsen til maksimalt 60 pct. for små virksomheder, der indgår i et samarbejdsprojekt.
Med innovationsloven støtter Fødevareministeriet udviklingen af nye produkter, nye produktionsmetoder, nye teknologier, nye innovationskompetencer samt nye samarbejdsprojekter mellem virksomheder og forskere, der bl.a. kan give bedre miljø, dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og sunde fødevarer.
Fødevareministeriets innovationsordning er et vigtigt redskab til erhvervsfremme inden for landbrugs-, fødevare- og fiskerisektoren, der har effekt for virksomheder og for samfundet som helhed.

Nyt Innovationsudvalg
Ministeren nedsætter et nyt Innovationsudvalg, som skal sikre en koordineret innovationsindsats i hele fødevaresektoren. Udvalget skal rådgive fødevareministeren om udvikling og innovation i fødevaresektoren og sikre en sammenhængende og ensartet prioritering af ansøgningerne om tilskud til innovation på tværs af sektorer.
Det nye Innovationsudvalg får 23 medlemmer, der udnævnes af fødevareministeren efter indstilling. Der vil være repræsentanter for Dansk Landbrug, Landbrugsraadet, Dansk Gartneri, Økologisk Landsforening, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Dansk Industri, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Miljøministeriet, de regionale vækstfora og Fødevareministeriet. Dertil kommer en formand og en næstformand, der udnævnes af fødevareministeren.
Innovationsudvalget og FødevareErhverv, der administrerer innovationsordningen, kan i konkrete sager indhente rådgivning fra særligt udvalgte faglige rådgivere, herunder fra forskningsverdenen.
De nærmere regler for udvalgets virke m.v. vil blive fastsat i et kommende cirkulære.
 
Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. juli 2008
Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. juli 2008, og den næste ansøgningsfrist er den 11. september 2008.

Læs mere om bekendtgørelsen, hent vejlednings- og ansøgningsmateriale og se eksempler på tidligere støttede projekter her.

Kontakt
Fuldmægtig Karin Kjær, Udviklingsstøttekontoret, tlf. 33 95 86 09.
Fuldmægtig Thomas Mammen, Udviklingsstøttekontoret, tlf. 33 95 88 37

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!