Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-08-21

ISO - ny standard for fiskeri og opdræt

Den Internationale Standardiserings Organisation (ISO) er begyndt arbejdet med en ny standard for Fiskeri og Akvakultur. Alle medlemslande har mulighed for at påvirke processen og de kommende standarder. Norge har sekretariatet for denne proces - og er flittig med nye indspil.

På akvakulturområdet er det essentielt, at vi fra dansk side kommer med i processen og medvirker til at skabe standard f.eks. for recirkuleret opdræt, men også foderproduktion, forarbejdning, lagring og distribution omfattes - også områder af stor interesse for Danmark.

Dansk Standard (DS), som er Danmarks repræsentant i ISO, ønsker at de danske erhvevssektorer medvirker/påvirker til processen - i et såkaldt spejludvalg - og opfordrer danske organisationer til at melde sig.

ISO TC234 Fisheries and aquaculture er navnet på den internationale tekniske komite , der har ansvaret for udviklingen af standarderne på området. Dansk Standard mener, at
der er grundlag for at oprette et dansk spejludvalg til denne komite, i form af et standardiseringsudvalg, hvor danske eksperter og interessenter kan mødes og diskutere de oplæg, der kommer fra den internationale komite og, hvor man kan fremkomme med danske ønsker til det videre arbejde.

Dansk Standard gør opmærksom på, at det er af stor vigtighed for det danske udvalgs arbejde, og for muligheden for at få dansk indflydelse på det internationale arbejde, at det danske udvalg rummer eksperter, der repræsenterer en bred viden om området og de emner der specifikt tages op.

Derfor søges fortsat repræsentanter fra virksomheder, brancheforeninger, interesseorganisationer, forskningsinstitutioner og myndigheder med interesse for at deltage i arbejdet.

Danmarks Pelagiske Producentorganisation og foreningen Dansk Akvakultur har meddelt deres deltagelse.

Interesserede er velkomne til at møde op til udvalgets første møde den 9. september, hvor der bliver mulighed for at høre mere om arbejdet.

Ifølge ISO vil arbejdet omfatte:

Standardisering indenfor områderne fiskeri og akvakultur, omfattende, men ikke begrænset til, terminologi, tekniske specifikationer for udstyr og deres virkemåde, karakterisering af akvakulturanlægs beliggenhed og vedligehold, karakterisering af væsentlige fysiske, kemiske og biologiske forhold, miljøovervågning, dataopsamling, datarapportering, sporbarhed og affaldshåndtering.

Der er allerede - arbejdet tog sin begyndelse i 2007 - nedsat tekniske arbejdsgrupper med fokus på sporbarhed, teknologi og produktionsdata. Arbejdet fortsætter - og udvides - og på efterårets møde i ISO TC234 skal bl.a. følgende drøftes:

  • Traceability of fishery products - Specification on the information to be recorded in captured fish distribution chains
  • Traceability of fishery products - Specification on the information to be recorded in farmed fish distribution chains
  • Environmental monitoring of marine fish farms Cage fish farms - Requirements for design, dimensioning, production, installation and operation

Supplerende oplysninger kan findes på Dansk Standards hjemmeside.

ISO offentliggør ikke aktuelle arbejdspapirer - man skal være med i arbejdsprocessen for at kunne få adgang til disse dokumenter. En oversigtsbrochure kan  læses/downloades her.

Fra AquaCircles side skal der også lyde en opfordring til at deltage aktivt. Som det fremgår er Dansk Akvakultur allerede involveret i arbejdet.

Det synes ikke umiddelbart oplagt, at der udarbejdes en ISO standard for 'Fiskeri og Akvakultur' - da der er tale om to væsensforskellige sektorer - DOG, når først fisken er slagtet er der jo oftest tale om samme procedurer ved videreforædling, lagring, distribution etc., hvorfor der er fornuft i at splitte ISO standarden op på en række områder. Det er faktisk også det billede der tegnbes i arbejdet indtil videre.

Det er også klart, at Norge med sin store produktion af opdrætsfisk i netbure let vil kunne komme til at dominere arbejdet på akvakultur. Det er derfor essentielt at vi fra dansk side kommer med i processen og medvirker til at skabe standard f.eks. for recirkuleret opdræt. Også foderproduktion og, som nævnt, forarbejdning, lagtring og distribution omfattes - områder af stor interesse for Danmark.

Interesserede medlemmer af AquaCircle og/edller Dansk Akvakultur kan tage kontakt til AquaCircles sekretariat for dels at få yderligere oplysninger, dels at tilkendegive interesse for at medvirke i processen. Det forventes, at Dansk Akvakultur vil nedsætte et udvalg/arbejdsgruppe som kan 'sparre' processen.

På det første møde i arbejdsprocessen, oktober 2007, deltog - foruden repræsentanter fra de nationale standardiseringsorganer - en lang række repræsentanter fra offentlige styrelser, institutioner, private firmaer, interesseorganisationer (bl.a. MSC) o.a. Se en deltagerliste her - og døm om ikke det ville være en god ide at du/din organisation bidrager lidt til arbejdet og balanceringen af dette.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!