Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-11-10

Tilskud fra Miljøstyrelsen til Dambrug

Miljøstyrelsen har netop (6. nov.2008) annonceret 4. tilskudsrunde om støtte til miljøeffektiv teknologi. Dambrug er kommet med !!
Se opslaget her og/eller gå ind på miljøstyrelsens hjemmeside om 'Ecoinnovation' og se hele det bagved liggende 'regelværk', med betingelser, tilskudsprocenter etc.

Milsøstyrelsens 3. tilskudrunde var målrettet luft- og støjforurening, den 2. runde havde fokus på vand i byer, computermodeller til risikoanalyser og substitution af miljøfarlige kemikalier. Endelig havde den første runde også fokus på luft og støj.

Fristen for ansøgninger er kort - dennegang skal ansøgningerne være hos Miljøstyrelsen senest den 2. december!


Miljøstyrelsen fastsætter hvilke specifikke emner, der kan søges tilskud til, indenfor ordningens formål og fastsætter tidsfrister for indsendelse af ansøgninger. Der er afsat i alt 45,6 mio. kr. til tilskudsprojekter i perioden 2008-2009.
Der kan gives tilskud til projekter, som kan beskytte og forbedre vandmiljøet, begrænse luftforurening eller støj, fremme substitution af uønskede kemikalier samt fremme alternative metoder til dyreforsøg.

Der kan gives tilskud til projekter:

  • som har potentiale for væsentlige miljøforbedringer og har teknologisk nyhedsværdi, eller
  • som tilvejebringer ny viden om miljøteknologi, eller
  • som formidler viden om miljøteknologi og behov herfor.

Projekter skal samtidig have et af følgende formål: 

  1. udvikle, afprøve (teste) eller demonstrere miljøteknologi,
  2. gennemføre tekniske gennemførlighedsundersøgelser forud for udvikling, afprøvning eller demonstration,
  3. opbygge viden om miljøteknologiske muligheder og behov,
  4. informere om miljøteknologiindsatsen og/eller sprede resultater af miljøteknologiske innovationsprojekter, eller
  5. understøtte miljøformål i EU-regulering.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!