Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-12-19

Fordelingen af Fiskerifondsmidler (EFF) for 2009 på plads

Med henvisning til regeringens og Dansk Folkepartis Handlingsplan "En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakul-tur", og aftalen mellem parterne om det finansielle grundlag for gennemførelsen af Handlingsplanen i 2007-2008 har der været optaget forhandling mellem parterne om det danske fiskerifondsprogram for 2009.
Aftale herom er nu indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

 
Parterne er enige om at, der i alt anvendes ca. 200 mio. kr. i 2009 (inkl. EU-medfinansiering og forventet anden offentlig finansiering) til fiskerifondsprogrammet.
 

Parterne er enige om, at fiskerifondsprogrammidlerne i programårene 2009-2013 målrettes til bæredygtig produk-tion i akvakultur og til fælles initiativer, dvs. udviklingsprojekter inden for bæredygtig fiskeriforvaltning, sporbar-hed, kvalitet m.v. samt til investeringstilskud til yngre fiskere. Videre vil der blive afsat midler til brug for forbed-ringer af fiskefartøjers energieffektivitet m.v., jf. den såkaldte "Brændstofspakke". Endelig vil der i 2009 under forarbejdning blive afsat midler til innovative projekter.

Parterne er enige om, at der fortsat skal afsættes midler til lokale aktionsgrupper, og at der skal arbejdes for en yderligere effektorienteret forvaltning af de projekter, der iværksættes af de lokale aktionsgrupper.

 

Eventuelle behov for væsentlig omprioritering inden for programmet i 2009 sker efter drøftelse mellem parterne. I slutningen af hvert år drøftes prioriteringen af den fremadrettede indsats.

 

Den foreløbige bevillingsfordeling for 2009 er som følger (mio. kr.):

 

Tilskudsordning

EU-del

Statslig del

I alt

Modernisering2,52,55
Yngre fiskere224
Brændstofpakke38240
Akvakultur19,519,539
Akvamiljø224
Forarbejdning224
Fælles Initiativer212142
Havne23046
Uddannelse224
Akvatisk flora og fauna121.524
LAG010101
Teknisk Bistand224

 

 

1) De lokale Aktionsgrupper (LAG'erne) er kommet sent i gang, hvorfor der forventes overført 24 mio. kr.


2) Brændstofpakken er opdelt i 2 faser, hvor der i den foreløbige fordeling for 2009 er budgetteret i forhold til den 1. fase, der omfatter tilskud til energieffektive investeringer på fartøjer, pilotprojekter samt fælles initiativer til brænd-stofbesparelse. Fase 2 vedrører flådetilpasningsordninger (FAS) og omfatter ophugningsordning for særligt brænd-stofafhængige fartøjer og motorudskiftning

Ændringer af ansøgningsmuligheder på to EFF-tilskudsordninger

De to ordninger er "Forarbejdning af fisk og akvakulturprodukter" og "Fiskerihavne og landingssteder".
 

Som følge af den fastlagte fordeling af tilskudsbevillingen til EFF-ordningerne for 2009: 

 

  • Afsættes der ikke midler til ansøgningsrunden med frist 31. januar 2009 på tilskudsordningen "Forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter". Næste ansøgningsfrist forventes fastlagt i løbet af foråret 2009 efter en revideret bekendtgørelse for ordningen er trådt i kraft.
     
  • Er der ikke afsat statslige midler til tilskudsordningen "Fiskerihavne og landingssteder". Dette betyder, at det er en forudsætning for komme i betragtning til tilskud under ordningen, at ansøger skaffer andre offentlige midler til projektet, som svaret til tilskuddet under ordningen.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!