Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-05-15

Miljømuslinger: Muslingemel som erstatning for fiskemel?

Miljø-muslinger, muslinger der opdrættes med det primære formål at forbedre vandkvaliteten, behøver ikke at føre til faldende priser på konsummarkedet. Muslingerne udgør nemlig et udmærket råstof for produktion af muslingemel - en god ingrediens i foder til f.eks. æglæggende høns og/eller slagtekyllinger. Foderet kan endda anerkendes som økologisk. Forsøg har vist at æglæggende høns lægger flere æg med 6% muslingemel i foderet. Æggene får desuden en flot gul farve der stiger i intensitet jo mere muslingemel der er i foderet. Forsøg med slagtekyllinger har vist en bedre tilvækst når muslingemel erstatter fiskemel i foderet - kyllingerne fik også en kraftigere fjerdragt. Der blev ved forsøgene ikke fundet nogen umiddelbare effekter af eventuelt indhold af algetoxiner, men dette undersøges nærmere i øjeblikket. I Sverige plamlægges også forsøg med muslingemel i grisefoder.
Der har i første omgang været tale om opdræt af blåmuslinger, men udfra et miljømæssigt sysnspunkt kan andre arter også været interessante - således kan den 'indslæbte' vandremusling bidrage positivt til kvælstof og forforbindingen i ferske vande.

Nu rejser spørgsmålene sig:
Kan muslingemel også kan finde anvendelse som erstatning for fiskemelsdelen i foder til opdrætsfisk?
Kan vandremuslingen (eller andre ferskvandarter) anvendes som 'vandrenser' ved opdræt i ferskvand - f.eks i slambassiner/laguner?

Læs/download rapporten fra et nordisk seminar om emnerne her - afholdt i januar 2007 på Kristinebergs Marine Forskningsstation i Fiskebäkskil.

 

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!