Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2011-07-13

EU-Kommissionen fremlægger forslag til ny fiskeripolitik

I dag offentliggjorde EU's fiskerikommissær Maria Damanaki Kommissionens udspil til en reform af EU's fælles fiskeripolitik. Der lægges op til en omfattende reform med væsentlige ændringer i fiskeripolitikken. Udspillet omfatter også akvakultur.

Udvikling af bæredygtig akvakultur

Bedre rammer for akvakultur vil føre til større produktion og udbud af fiskevarer i EU, mindske afhængigheden af importeret fisk og stimulere væksten i kystområder og landdistrikter. Inden 2014 skal medlemsstaterne have udarbejdet nationale strategiske planer for fjernelse af administrative hindringer og indførelse af miljømæssige, sociale og økonomiske standarder for akvakulturerhvervet. Der skal oprettes et nyt rådgivende udvalg for akvakultur, som skal rådgive i erhvervsrelaterede spørgsmål. Udbygningen af akvakultur har en tydelig EU-dimension, idet strategiske valg, der træffes på nationalt plan, kan indvirke på udbygningen i nabomedlemsstaterne.


Det hedder videre i Kommissionens meddelelse, at der senere i 2011 vil blive fremlagt et forslag til et nyt finansielt instrument, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EMFF), som dækker perioden 2014-2020. I forbindelse med den flerårige finansielle ramme har Kommissionen foreslået et budget for EMFF på 6,7 mia. EUR.

Det svæver således lidt uvist hen om der afsættes separate finansielle midler til at støtte den ønskede udvikling i den europæiske akvakultursektor - eller om disse tænkes indeholdt i Hav og Fiskerifonden? 

Det bliver forhåbentlig tydeliggjort senere i forhandlingsforløbet, som skal afsluttes under det danske formandsskab i 2012.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!