Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2012-10-31

VIDATEC: Dansk akvakulturteknologi til Vietnam

En række danske firmaer tror på et snarligt eksportgennembrud i Vietnam.
De danske virksomheder - DHI, RK-Plast, InterAqua Advance, AKVA Group, Oxyguard International - er alle medlemmer af AquaCircle.

I et samarbejde med Dansk Industris afdeling for Business Development (DIBD) gennemførtes sidste år et lønsomhedsstudie, som viser at det er muligt, med dansk teknologi, at mere end fordoble den Vietnamesiske akvakulturproduktion. En sådan ekspansion indgår i den Vietnamesiske regerings strategi for 2020 og er mere præcist udmøntet i en national handlingsplan frem mod 2015, hvor man netop ønsker sig en samlet produktion fra opdræt på 3,6 millioner tons og ambitionen for 2020 er på 4,5 millioner tons.

Stort potentiale for forbedringer
En analyse af vandet i opdrætsdamme for Pangasius viser, at ved en forbedring af iltforholdene, fjernelse af slam og en strømsætning af vandet giver mulighed for en produktion der er 2-3 gange større end det der dags dato produceres - vel og mærke på det samme areal og med samme vandmængde. Hvis man samtidig sikre en stabil produktion af større sættefisk vil man kunne producere 4 produktionscykler på to år, hvor man idag højst kan gennemføre 3. En bedret foderkonvertering og større overlevelse vil i de fleste tilfælde også medvirke til en meget hurtig tilbagebetalingstid på de nødvendige investeringer. Samtidig er der udsigt til betydelige miljømæssige gevinster!

Selv om Pangasius-opdræt bliver det første indsatsområde agter VIDATEC også at beskæftige sig med reje-opdræt og andre fiskearter - princippet er nemlig det samme; at sikre vandkvaliteten nødvendig for at arten i opdræt har ideelle forhold og at begrænse de miljømæssige gener fra opdræt.

Samarbejde med forskere
Virksomhedsklyngen bag VIDATEC (VIetnamese Danish Aquaculture Technology Excellence Center) har taget kontakt til forskningsmiljøer både her i landet (DTU-Aqua, Aarhus og Københavns Universiteter) og i Vietnam (Can Tho og Long Nam Universiteterne). Aarhus Universitet har netop fået bevilget et 5-årigt samarbejde med universitet i Can Tho, hvor man bl.a. skal se på klimaforandringers betydning for akvakulturen.

Partnerskab med Miljøstyrelsen
VIDATEC har indgået et partnerskab med Miljøstyrelsen og rejser sammen med repræsentanter derfra til Vietnam i den første uge af november. På denne rejse vil Miljøstyrelsen, på baggrund af de erfaringer man har fra den danske omstilling af opdrætssektoren, danne sig et indtryk af de miljømæssige forbedringsmuligheder der foreligger. Tiden må da vise, om der også er grundlag for et formaliseret dansk -vietnamesisk forvaltningssamarbejde.

Statsministeren offentliggør dansk vækststrategi for Vietnam
Statsminister Helle Thorning Schmidt deltager i et EU_ASEAN møde i Laos og på vejen retur til Danmark har Statsministeren et besøg i Hanoi, hvorunder hun vil offentliggøre en ny dansk vækststrategi for Vietnam.

VIDATEC: Vietnamesisk-dansk samarbejde
VIDATEC har også indgået en samarbejdsaftale med virksomheden Vinh Hoan, som er Vietnams største producent af Pangasius. Den Vietnamesiske producent- og eksportorganisation VASEP er også med i partnerskabet, som i starten af december vil  føre til afholdelse af 3 workshops for den Vietnamesiske opdrætsindustri, hvor VIDATEC vil synliggøre de ekspansionsmuligheder der ligger ved anvendelse af dansk opdrætsteknologi. Dette samarbejde er støttet af DANIDA.

Således er forventningerne store til fremtidig salg af danske nøglefærdige anlæg, pumper, filtre, bioelementer, moniterings- og styresystemer samt naturligvis knowhow - for en vigtig del af VIDATEC konceptet er naturligvis oplæring af Vietnameserne til drift af disse lidt mere avancerede anlæg og forståelse for de dyrefysiologiske og miljømæssige aspekter af akvakulturdrift.

Løsningskæde med flere led
Der er flere udfordringer i Vietnam - og muligheder for andre kompetencer i VIDATEC - som med tiden bliver en 'løsningskæde med mange led'! Vietnam har gode relationer til Danmark og vil meget gerne udvide samarbejdet.
Vietnam ser Danmark som er 'port' til det europæiske marked - og vil gerne samarbejde med danske fiskeforarbejdende virksomheder eller 'fiskekøbmænd'. I takt med at den vietnamesiske akvakulturproduktion lever op til internationale miljøstandarder - eks. Aquaculture Stewardship Council (ASC er en pendant til MSC) håber man på at kunne udvide afsætningen på det europæiske marked - og denne ekspansion ser man altså gerne sker gennem danske selskaber.

VASEP ser også en større grad af value adding, som en del af fremtiden for eksporten. Dagens situation, for Pangasius, er at man primært sælger filetter. Disse hvidkødede, benløse produkter er i konkurrence med produkter fra f.eks. torsk, pollack, hoki og andre 'commodities'. Derfor vil men gerne modernisere forarbejdningsvirksomhederne så man i højere grad kan tilbyde produkter som tilfredsstiller kundernes behov for andre udskæringsformer, 'breadded' produkter eller andre former for value adding. Her er altså muligheder for danske firmaer der kan levere udstyr og uddannelse.

Når man filetterer Pangasius bliver ca. 40 % til filetter, mens de resterende 60 % ikke, i særlig grad, anvendes. I rejesektoren bliver også ca halvdelen til produkt og den resterende restfraktion udnyttes dårligt. Med den stigende akvakulturproduktion i hele Sydøstasien er der et udtalt behov for foderråstoffer, som fiskemel og olie! Og her ligger altså i størrelsesordenen +750.000 tons råstof og 'venter' på en fornuftig udnyttelse - hvad enten det skal være som fiskemel og fiskeolie, petfood, svinefoder, ensilage eller helt andre anvendelsesområder.

Mange vietnamesiske fiskeforarbejdende virksomheder har en utidssvarende rensning af afløbsvandet. Regeringen har også som mål at forbedre vandkvaliteten og her vil man sætte ind med bedre decentral rensning - så her kan dansk knowhow og udstyr også blive aktuelt.

Virksomheder der kunne være interesseret i at blive det næste led i løsningskæden kan tage kontakt med AquaCircle for yderligere oplysninger.

FiskerBladet bragte i oktober nummeret en artikel om den danske hjælp til Vietnams fiskeindustri gennem mere end 15 år. Artiklen kan downloades her.

Man kan gratis abonnere på FiskerBladet som E-magasin.

Hvis man vil have FiskerBladet som magasin med posten - er det også gratis, men man beder om 200 kroner som 'portohjælp' - man kan tilmelde sig på samme side (linket ovenfor). 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!