Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2022-01-04

Effektiv denitrifikation ved brug af aktivt slam

Nu har et team bestående af Danish Salmon A/S, CM Aqua ApS. og Aquahouse A/S med assistance fra specialister fra spildevandsbranchen afsluttet et MUDP-støttet pilotprojekt, omhandlende udvikling af aktiv slamprocessen til rensning af udløbsvand fra et RAS anlæg med højt indhold af nitrat kvælstof. Den biologiske proces kaldes denitrifikation - dvs. en proces hvor nitrat som iltningsmiddel fjernes biologisk sammen med organisk stof (let omsætteligt COD) som nødvendigvis skal være til stede.

Principskitse af et aktiv slamanlæg - bestående af en omrørt procestank og en efterklaringstank til sedimentation af slam

Projektet fik den yderligere dimension, at man også ønskede at undersøge muligheden for at bruge produktionsslam (slam fra tromlefiltre og skyl af biofiltre) som kulstofkilde i aktiv slamtankene og her viste aktiv slamprocessen sig at have et særligt potentiale. Mens direkte tilsætning af produktionsslam i denitrificerende biofiltre er uhensigtsmæssigt (da biofiltrene hurtigt tilstopper) er slamtilsætning til aktiv slamprocessen langt mere oplagt. I aktiv slamtanken opretholdes en høj slamkoncentration (ca. 4 g SS/l) som omrøres med en simpel omrører. Tilsættes produktionsslam vil det blot blive mixet med det biologiske slam og indgå i den samlede slampulje. Når dette sker, starter en enzymatisk slamhydrolyse som spalter slampartiklerne, så de til sidst kan udnyttes som kulstof af bakterierne - og når dette sker, erstatter det hydrolyserede slam det kulstof (f.eks. metanol) som ellers skulle have været tilsat til denitrifikations­pro­ces­sen i aktiv slamtanken. Forsøgene i Hirtshals viste at man let kunne komme op på 35% kulstof erstatning - og 50% vurderes som realistisk med en mere optimal drift. En anden kæmpe gevinst var, at det slam som tages ud fra aktiv slamanlægget, viste sig væsentligt nemmere at afvande - med mindre brug af afvandingskemikalier og et højere tørstofindhold  i slutproduktet til følge. Det stærkt fedtholdige og besværlige slam fra produktionsanlægget bliver dermed omdannet til biologisk stabilt slam i aktiv slamanlægget, og det er nemmere at afvande når det pumpes ud på kontrolleret vis (hvilket man gør for at styre indholdet af sit slam i aktiv slamanlægget).

Hvordan så med selve denitrifikationsprocessen i aktiv slamanlægget? Her viste forsøgene at omsætningshastigheden af nitrat i slammet var overraskende høj - selv ved moderate temperaturer på 10-15 gr. C. kunne en omsætningshastighed op til 10 g N/kg VSS/h opnås i aktiv slamtanken. Til sammenligning måles de maksimale hastigheder i kommunale aktiv slamanlæg til ca. 2 g N/kg VSS/h, altså 5 gange mindre. Omsat til volumen effektivitet, så vil en 200 m3 aktiv slam tank kunne omsætte op til ca. 145 kg NO3-N/dag med de højest målte omsætningsrater hvis en VSS-koncentration i aktiv slam tanken på 3 kg VSS/m3 opretholdes.

Oversigt over målte denitrifikationshastigheder ved forsøgene hos Danish Salmon i Hirtshals (Exp. 1-11) sammenlignet med normale denitrifikationshastigheder i kommunalt spildevand (blå kurve)

Økonomisk er aktiv slamprocessen konkurrencedygtig sammenlignet med biofiltre - både i forhold til bygning og drift. Aktiv slam processen kan mere eller mindre automatiseres hvis der benyttes online nitratsensor og online TSS måler til styring af kulstoftilsætning og slamudtagning. Grundet de høje omsætningshastigheder vurderes det, at arealbehovet (grundareal) til et aktiv slamanlæg ligger på ca. 150 m2 for et anlæg som kan fjerne ca. 100-140 kg NO3-N/d.

 Aktiv slam pilotanlæg ved Danish Salmon produktionsanlæg i Hirtshals - bemærk den brunlige farve på det aktive slam, som er lugtfri og uden gener for omgivelserne.

Miljøstyrelsen forventes snart at offentliggøre den faglige rapport, men du kan smugkigge her.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!