Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-03-27

Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelser til den Europæiske Fiskerifond (EFF)

I offentlighedens øjne trådte EFF jo, i princippet, i kraft med indgangen til 2007. På hjemmefronten indgik regeringen og Dansk Folkeparti jo allerede i efteråret en aftale om et nyt nationalt 7-årigt rammeprogram: "En ny Fremtid for Dansk Fiskeri og Akvakultur".

Halvdelen af de midler (penge) der afsættes til gennemførsel af det nationale program kommer jo fra EU. Det er vel almindelig kendt, at der er indgået forlig om at udnytte EFF maksimalt i de første to år af det nationale program - og at der er sat 2 gange 258 mill. kroner af til formålet.

At EU-Kommissionen ikke tidligere har gennemført godkendelsen af EFF har blandt andet betydet at man nationalt i Danmark har forvaltet det nye rammeprogram med udgangspunkt i et 'regelsæt' der stammer fra det gamle rammeprogram (FIUF). Det har blandt andet betydet, at de prioriteringer det nye nationale rammeprogram indeholder ikke har kunnet få tilsvarende økonomisk prioritering. Dette har bl.a stor betydning for akvakulturen.

Formålet med kommissionsforordningen er at fastsætte, hvordan medlemsstaterne skal gennemføre EFF i overensstemmelse med prioriteringerne i den grundforordning, som Rådet vedtog i juni 2006. Bestemmelserne kompletterer rammebestemmelserne for EFF, og medlemsstaterne bliver nu i stand til at lægge sidste hånd på deres operationelle programmer og forelægge dem for Kommissionen til godkendelse. EFF er den vigtigste fond, gennem hvilken EU vil yde støtte til fiskeriet i perioden 2007-2013 (jf. IP/06/793 og IP/06/1310).

Fra dansk side har man hele tiden vidst at godkendelsen af det danske rammeprogram i EU var afhængig af Kommissionens godkendelse af gennemførelsesbestemmelserne. Imidlertid var man optimistiske og har tidligere meldt ud, at man forventede at kunne iværksætte det danske program (med et forvaltningsværktøj/regelsæt i samsvar med det nye rammeprogram) midt på foråret. Med den forsinkelse der har været i Kommissionens arbejde frem mod den aktuelle godkendelse er det mest tænkelige scenario at Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE), som er det danske forvaltningsorgan tidligst kan begynde at delegere midler til aktiviteter i det nye danske rammeprogram engang sent på efteråret. Det er nemlig først nu at det danske rammeprogram kan sendes til godkendelse hos EU-Kommissionen - og de har op til ½ år til at stille spørgsmål til Danmark.

Fiskerikommissær Joe Borg udtaler: "Al den nødvendige lovgivning er nu på plads, så finansieringen kan påbegyndes. Jeg opfordrer medlemsstaterne til at sørge for, at deres nationale strategier og operationelle programmer sendes til Kommissionen så hurtigt som muligt, så tildelingen af EFF-støtte til sektoren ikke bliver forsinket".

Ved gennemførelsesforordningen fastsættes der detaljerede procedurer, som medlemsstaterne skal følge, når de udarbejder og gennemfører deres operationelle programmer. Den indeholder også:

  • regler for gennemførelse af foranstaltninger, som er berettiget til støtte fra EFF
  • bestemmelser om de operationelle programmers struktur og indhold
  • nærmere bestemmelser for forvaltning, overvågning og kontrol af de operationelle programmer
  • bestemmelser om PR- og Informationsforpligtelser
  • bestemmelser om medlemsstaternes forpligtelser i forbindelse med uregelmæssigheder
  • bestemmelser om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred.

I tråd med handlingsplanen for forenkling og forbedring af den fælles fiskeripolitik fra december 2005 er formålet med denne forordning at forenkle den fælles fiskeripolitiks finansielle procedurer. Den samler derfor alle de nødvendige retsforskrifter i en retsakt. De tilsvarende bestemmelser vedrørende det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (FIUF) - EFF's forgænger - som gjaldt fra 2000 til 2006, var spredt over ni forskellige forordninger.

EFF har et budget på ca. 3,8 mia. EUR i 2004-priser (4,3 mia. EUR i løbende inflationskorrigerede priser), og der vil kunne ydes støtte til alle sektorer inden for fiskeriet, herunder hav- og indlandsfiskeri, akvakulturvirksomheder, producentorganisationer og forarbejdnings- og afsætningssektoren, og til fiskeriområder.

Der kan ydes EFF-støtte til fem prioriterede akser: støtte til tilpasning af flådens fiskerikapacitet og indsats til de eksisterende fiskeressourcer, støtte til forskellige dele af erhvervet (akvakultur, forarbejdning og afsætning), støtte til kollektive aktioner af fælles interesse for sektoren, fremme af bæredygtig udvikling af fiskeriafhængige områder og teknisk bistand til medlemsstaterne for at gøre det lettere at yde støtte.

Det er op til medlemsstaterne at foreslå, hvordan de vil fordele midlerne mellem de forskellige prioriterede akser, når de udarbejder deres nationale operationelle programmer. Dernæst er det op til Kommissionen at godkende programmerne efter at have forvisset sig om, at de er i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitiks mål.

Hvis alt således går som planlagt - altså at det danske 7-årige rammeprogram bliver godkendt i Bruxelles - så kan man tidligst forvente at få tildelt midler fra programmet henimod udgangen af 2007. Sandsynligheden og erfaringer taler for, at vi skriver 2008 før de første penge 'ruller over disken'. Dette har stor betydning for en række danske akvakulturvirksomheder, der påregner at søge bl.a. investeringsstøtte til nye anlæg og modernisering, men også forsknings- og udviklingsaktiviteter, der er afhængige af denne offentlige støtte, må altså forvente en forsinket opstart.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!