Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-02-06

Skattekommissionens forslag går i fisk

Fiskeopdrætternes brancheforening Dansk Akvakultur har netop sendt et ambitiøst oplæg til grøn vækst i sektoren til fødevareministeren og miljøministeren. Disse ambitioner kan paradoksalt nok blive kvalt, hvis skattekommissionens forslag bliver til virkelighed, selvom ønsket er en grøn skattereform.

Dansk Akvakultur ser med stor bekymring på Skattekommissionens forslag til skattereform. Det danske opdrætserhverv har i perioden 2004 til 2006 haft et gennemsnitligt netto driftsresultat på ca. 41 mio. kr., og der er ikke råderum til ekstra afgifter, som udhuler indtjeningen yderligere. Vi frygter især forslagene til højere pris på miljø - som i forvejen er de højeste i verden - og mulige reduktioner i erhvervsstøtten.

Alene forslagene til "højere pris på miljø" vil påføre erhvervet yderligere afgifter på ca. 11 mio. kr. og dermed reduceres erhvervets indtjening med næsten 30 %. Det vil få alvorlige følger for konkurrenceevnen, som i forvejen er udhulet pga. de skrappe danske miljøkrav. Krav, som erhvervet ellers i det seneste årti har gjort en kæmpe indsats for at honorere, og allerede i dag sker en tredjedel af produktionen på nye miljøteknologiske anlæg. Men i stedet for at belønne et af de erhverv, der er med til at skabe den ønskede grønne vækst, kan erhvervet nu risikere at blive straffet hårdt.

EU støtter udviklingen i akvakultur gennem Den Europæiske Fiskerifond - EFF - og det er helt afgørende, at fiskeopdrætterne fortsat kan få tilskud til investeringer i ny og mere miljøvenlig teknologi, så den store investeringslyst, der har været, kan op-retholdes. Opdrættere i andre EU lande får i forvejen et endnu højere tilskud, og en udhuling af tilskudsmulighederne vil reducere incitament til nye investeringer.

Formand for Dansk Akvakultur, Karl Iver Dahl-Madsen, siger:

På kort sigt vil konsekvensen være faldende produktion og stigende import af fisk fra 3.lande, der er produceret under ganske andre forhold, hvilket er helt i strid med Regeringens og EU Kommissionens målsætninger om vækst i europæisk akvakultur. På lang sigt vil forslaget medførere, at en bæredygtig dansk produktion af fisk - som vi pt. samarbejder med WWF om at definere - udflages til tredje lande. Nettoresultatet er derfor faldende værdiskabelse og øget forurening trods de modsatte intentioner.


FAKTA - Konsekvenser for erhvervet:


1. Afgift på el øges med 5 %

Som følge af massive investeringer i mere miljøvenlig teknologi er omkostningerne til el steget betragtelig. I 2007 var de samlede omkostninger til el på ca. 45 mio. kr., og en stigning på 5 % vil øge udgiften med yderligere 2 mio. kr.

2. Ny energiafgift på 15 kr. per GJ

Afgiften svarer til ca. 5,4 øre per kWh. Med et samlet forbrug i 2007 på ca. 56 mio. kWh giver det en ny afgift på ca. 3 mio. kr.

3. Kvælstofafgift på 4 kr. per kg kvælstof

Erhvervet udleder i dag ca. 1.400 tons kvælstof, og en afgift på 4 kr. per kg vil påføre erhvervet en ny afgift på ca. 6 mio. kr. Hertil kommer, at en afgift på kvælstof ikke er det rigtige virkemiddel overfor akvakultur. I dag reguleres en række anlæg efter "noget for noget" princippet, og da kvælstof i dag er den begrænsende faktor, sikrer reguleringen allerede en optimal kvælstofudnyttelse. Derfor er det langt mere effektiv at opnå "grøn vækst" gennem investeringer end gennem afgifter.

4. Erhvervsstøtte

Bæredygtig vækst kræver investeringer i ny teknologi, og vi har over de senere år oplevet en voldsom stigning i investeringstakten, hvilket i høj grad kan tilskrives EFF støtte. Og med god grund for de hidtidige erfaringer viser, at der er et særdeles højt afkast på støtte til akvakultur.

For dambrugenes vedkommende anvendes støtten bl.a. til ombygninger til model-dambrug type 3. Som eksempel kan anvendes ombygningen af et 100 tons dam-brug til et 200 tons anlæg. Bruttoinvesteringen er på ca. 5 mio. kr., hvortil EFF yder et tilskud på 30 %, svarende til 1,5 mio. kr., hvoraf EU bidrager med 50 %. Dambrugeren bidrager med 70 % - 3,5 mio. kr. - og produktionsudvidelsen giver en ekstra omsætning på ca. 1,5 mio. kr. Sættes projektets levetid til 8 år giver det en bruttoomsætning på 12 mio. kr. Statens bidrag på 0,75 mio. kr. resulterer derfor i et bruttoafkast på 16,25 mio. kr., hvilket svarer til, at hver national støttekrone geares med en faktor 22! Investeringen ledsages ydermere af signifikante miljøforbedringer.

For havbrugenes vedkommende vil en udvidelse af produktionen med 5.000 tons give en samfundsøkonomisk gevinster på små 400 mio. kr.
Der er således et betydeligt afkast af støttekroner til akvakultur, og da investeringer i akvakultur bidrager til vækst og beskæftigelse i landområderne, er vi ydermere med til at sikre en stabil aktivitet i lokal samfundene.


Kontaktinformation:
Formand Karl Iver Dahl-Madsen: 2963 8342

Direktør Brian Thomsen: 4076 2870


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!