Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-03-26

Udryddelsesplan for Egtvedsygen (VHS) er nu en realitet

Fødevarestyrelsen har udstedt den nødvendige bekendtgørelse, som træder i kraft fra den 26. marts 2009. Så nu er VHS-planen fuldt kørende.

Dvs. at der nu gælder følgende:

  • Dambrugerne på Holmsland Klit har forbud mod at producere modtagelige arter fra 1. april 2009 til 15. maj 2011. Kompensationen fremgår af bilaget. Tørlægningen skal være godkendt senest 1 april 2009 ellers nedsættes erstatningen med 10 % pr. arbejdsdag.
  • Dambrugerne der skal deltage i den understøttende tørlægning (dem som er aktuelle i 2009 har tidligere fået besked) pålægges at tørlægge fra 1. april -15. maj i 2009 og/eller 2010. Kompensationen udgør optil 2,5 kr pr kg fodertildeling (1. april det pågældende år). Tørlægningen skal være godkendt senest 1 april i de respektive år, ellers nedsættes erstatningen med 10 % pr. arbejdsdag. Kompensationen kan kun udbetales hvis dambruget senest d. 15 maj i det respektive år opfylder følgende:
§ 9. Det er ikke tilladt, at føre syge akvatiske organismer fra akvakulturbrug til vandløb, søer eller havet.
Stk. 2. Døde og syge akvatiske organismer samt frasorterede æg skal opsamles og sendes direkte til bortskaffelse på et godkendt anlæg, jf. reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.1774 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (biproduktforordningen).
§ 10. Den ansvarlige for akvakulturbruget skal efter fødevareregionens anvisninger sørge for orden og renlighed i akvakulturbruget samt gennemføre rensning og desinfektion af bygninger, driftsinventar, driftsmateriel m.v. der anvendes i akvakulturbrugets drift.
Stk. 2. Ved væsentlige uhygiejniske forhold på akvakulturbruget, kan fødevareregionen påbyde udfiskning, rengøring og desinfektion af de berørte dele af akvakulturbruget.
§ 11. Den ansvarlige for akvakulturbruget skal påse, at alle faciliteter i det fri, hvor der holdes akvatiske organismer, er afskærmet mod fugle ved udspændte net eller tråde med en trådafstand på højst 25 cm. Afskærmningen skal dække både over og ned langs de nævnte faciliteters sider.
Stk. 2. Lystfiskersøer er ikke omfattet af stk. 1.
§ 12. Det påhviler den ansvarlige for et akvakulturbrug at etablere foranstaltninger, der hindrer, at fisk kan undslippe til frivand.

  • Ved nye udbrud overgår alle dambrugets fisk til Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen står for salg + destruktion. Dambruget får en kompensation svarende til fiskenes værdi dagen før de bliver syge. Efterfølgende skal dambruget rengøres / desinficeres og tørlægges indtil man har gennemgået en periode der indeholder 6 sammenhængende i tidsrummet 1. april til 1. oktober.
  • Alle dambrug der modtager vand fra inficerede anlæg blive automatisk erklæret inficeret
Hele bekendtgørelsen finder du her
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!