Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-06-05

RENS-TEK : Optimerede rensningsteknologier til forbedret drift af recirkulerede opdrætsanslæg

Dansk Akvakultur har indsendt ansøgning til Direktoratet for FødevareErhverv. Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde mellem DHI, TI, DA og AquaCircle. Der er tale om et forprojekt - en udredning - der skal tilbejebringe et beslutningsgrundlag for en mere langsigtet forsknings- og teknologisk udviklingsindsats indenfor området rensningsteknologier i recirkuleret opdræt. Medlemmer af AquaCircle, som er logget ind, kan se hele ansøgningen under 'Aktiviteter'/'Projektinitiering'.

Resume:

Forventningerne om en kraftig forøgelse af den danske produktion af opdrætsfisk, sam-tidig med en reduktion i udledning af næringsstoffer, baseres i vid udstrækning på øget brug af recirkuleringsteknologi. Akvakultur i recirkulerede anlæg stiller store krav til de rensningsteknologiske foranstaltninger, som er helt afgørende for at sikre og opretholde en stabil og god kvalitet af produktionsvandet i opdrætsanlæggene. Selv om opdræt i anlæg med vekslende grader af recirkulering af produktionsvandet drives med en vis succes, er der mange endnu uløste problemstillinger i forhold til dette. Øget overvåg-ning og styring, baseret på en bedre forståelse for såvel biologiske som tekniske forhold, og rensningsteknologiske interaktioner mellem disse vil utvivlsomt kunne medvirke til en forbedret kvalitet af produktionsvandet i opdrætsanlæg.

Det vurderes, at en større og bredere indsatsramme, med sammenhængende og koordi-neret indsats af såvel forskning som teknologisk udvikling indenfor optimering af pro-duktionsvandsrensning, vil være et formålstjenligt redskab for at nå frem til forbedret performance, stabilitet og driftsrobusthed af recirkulerede opdrætsanlæg. En sådan ind-sats vil kraftigt medvirke til at sikre, at de store investeringer, som forventes foretaget indenfor recirkulationsanlæg til opdræt, på mere sikker vis kan tjene sig hjem. Samtidig vil denne viden være en vigtig ballast for øget eksport af dansk teknologi, udstyr og know-how indenfor opdrætssektoren.

De væsentligste rensningsmæssige problemstillinger og rensningstekniske dilemmaer i recirkulerede akvakulturanlæg, som branchen i dag udfordres af, har været på dagsorde-nen i forbindelse med Aquacircle's temadag for vandrensning i recirkulationsanlæg (marts 2007) samt ved årsmødet i april 2007. Forholdene har videre været fremlagt og drøftet blandt danske nøgleaktører indenfor recirkulationsteknologi i opdrætsanlæg, hvor der var enighed om vigtigheden af en målrettet satsning på dette felt.

Branchen finder, at grundlaget for en rammeindsats må etableres gennem en grundig 'screening', hvor problemer og behov identificeres, beskrives og prioriteres. En 'scree-ning', der gennemføres i form af et forprojekt, må involvere såvel branchens system-byggere, udstyrsproducenter og de viden- og forskningsinstitutioner, som kan bidrage med den nødvendige proces knowhow indenfor området. Igangværende, ansøgte og på-tænkte projektaktiviteter indenfor området bør inddrages i screeningen.

Resultatet af forprojektets screening skal ideelt set skitsere den flerårige indsats i et pri-oriteret forløb med identifikation af mulige løsningsparter, omkostningsoverslag og mu-lige finansieringskilder.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!