Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-06-17

Grøn energi og skaldyr

Det har længe 'spøgt' i opdrætssektoren, at vindmølleparker på havet burde kunne udnyttes til opdræt.
Nu undersøger DTU Aqua, Vattenfall Vindkraft og Esbjerg Fiskeriforening om vindenergien kan suppleres med opdræt af muslinger og hummere.

Det er åbentlyst sund fornuft at undersøge mulighederne for at kombinere opdræt med energiproduktion på havet. Forud for etablering af vindmølleparker er der foretaget en lang række undersøgelser - herunder miljøpåvirkninger - og ofte er der også udbetalt erstatning til fiskerne for tabt fangstområde. I en tid hvor der er 'kamp' om pladsen på havet er det derfor oplagt at undersøge mulighederne for en samproduktion. Om der også kan etableres fiskeopdræt og/eller tang-dyrkning mellem vindmøllerne er spændende spørgsmål, der dog ikke  indgår ikke i det kommende projekt.

skaldyrsbåd

"Der er rift om havområderne, så der er god ræson i at undersøge om man kan udnytte allerede benyttede områder til andre aktiviteter. Samtidig kan der være flere andre synergieffekter, fx i form af lavere brændstofforbrug, ved at opdrætte skaldyr i områder, som man i forvejen har regelmæssig sejlads til," vurderer biolog Claus Stenberg, DTU Aqua.

Formanden for Esbjerg Fiskeriforening, Jesper Juul Larsen, supplerer: "Fiskeriet er presset økonomisk, udover kvoter som nedskæres, sker der også en indskrænkning af selve fiskeområderne. Havvindmølleparker placering på relativt lav vand gør dem fiskerimæssigt interessante både til bundkultur af blåmuslinger, opdræt af muslinger på langliner og målrettet fiskeri på hummerne."

Det er DTU Aquas umiddelbare vurdering, at havmølleparkerne kan have et stort potentiale for opdræt blåmuslinger og hummer. Helt præcist hvor stort skal nu undersøges nærmere i projektet, som løber året ud.

Muslinger på langline
Opdræt af blåmuslinger kan foregå enten på langliner i vandet eller på havbunden alt efter de lokale forhold.

"Vores erfaringer fra tidligere forsøg ved Nysted havmøllepark med opdræt af muslinger på langline har vist god tilvækst. Modsat eksempelvis fiskeopdræt, kræver muslinger ikke fodring og kan bidrage til at rense vandet," siger Claus Stenberg, DTU Aqua.

Godt nyt for sorthummeren
Ud over blåmuslinger undersøger projektet muligheden for at udnytte havmølleparkerne til opdræt og fangst af hummer.

Hummeren er gennem de sidste årtier gået tilbage i danske farvande. En af årsagerne er sandsynligvis fjernelse og ødelæggelse af stenrev, som er hummerens foretrukne levested. Fundamenterne i havmølleparker kan sandsynligvis være en god erstatning:

"Hver enkelt havmølle står på et fundament med en beskyttende stensætning, der har den type hulrum, som hummere godt kan lide. Mølleparkerne kan sandsynligvis gøres et endnu mere attraktive for hummeren ved at placere huledannende kunstige rev i området. Bestanden af hummere kan endda måske holdes kunstigt højt ved at supplere med udsætningsprogrammer af små hummere. Herved kunne potentialet udnyttes fuldt ud," vurderer Claus Stenberg.

Store muligheder - lidt viden
Opdræt i forbindelse med havmølleområder er et forholdsvis uopdyrket område på verdensplan, og projektet skal indsamle mange erfaringer helt fra nul. Blandt andet skal man beskrive, hvordan eventuelle nye aktiviteter i mølleparkerne kan foregå uden at genere driften og produktionen af el. De meget barske strøm- og vindforhold i mange af områderne stiller også store krav til det udstyr og den teknologi, som vil skulle benyttes.

De tre havmølleparker
Projektet undersøger muligheden for skaldyrsopdræt med udgangspunkt i tre forskellige havmølleområder i Danmark beliggende i vidt forskellige miljøer:

  • Horns Rev Havmøllepark, som er placeret i Nordsøen cirka 14 kilometer ud for Danmarks vestligste punkt, Blåvands Huk.
  • Nysted Havmøllepark, som ligger ved Rødsand cirka 10 kilometer syd for Lolland.
  • Anholt Havmøllepark, som er en planlagt havmøllepark i Kattegat mellem Djursland og Anholt, som skal åbne i 2012.
Projektet
Projektet er støttet økonomisk af Fødevareministeriet og EU-Kommissionens Europæiske Fiskerifond. I projektet, som ledes af DTU Aqua, deltager konsulentfirmaet Krog Consult, Esbjerg Fiskeriforening og mølleejeren Vattenfall Vindkraft a/s. 


Kilde: DTU-Aqua. Se pressemeddelelse

mytilus edulis

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!