Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-11-04

Tredje vandmiljøplan, dyr og uden effekt

Ny evaluering slår fast, at Vandmiljøplan III ikke har formået at begrænse landbrugets udslip af kvælstof til danske farvande. Bedre er det gået med fosfor.

Trods en Vandmiljøplan III til 200 millioner kroner om året ser det ikke ud til, at der er sat en stopper for udvaskning af kvælstof til danske farvande.

Netop kvælstofudvaskningen var ellers et af planens helt afgørende formål. Selv om koncentrationen af kvælstof i markernes rodzoner har været faldende siden begyndelsen af 1990'erne, så er den udvikling ikke fortsat efter 2003.

Det fremgår af en ny samlet midtvejsevaluering af Vandmiljøplan III fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, der omfatter 14 baggrundsrapporter.

Problemerne med at stoppe udvaskningen af kvælstof har også ført til, at omkostningseffektiviteten af de anvendte virkemidler set i forhold til effekten er steget fra forventede 19 kroner pr. kg kvælstof til 41 kroner pr. kg kvælstof i reduceret udvaskning.

Kvælstofudvaskning kan skabe iltsvind i de danske farvande, men det kræver også tilstedeværelsen af fosfor, og det næringsstof har Vandmiljøplan III formået at tage bedre hånd om.

Udvaskningen af fosfor er blevet reduceret med 23 procent fra 2001 til 2007. Dermed er der udsigt til, at den tredje vandmiljøplans mål om en reduktion af fosforudvaskningen med 25 procent bliver nået.

Det samme gælder langt fra ambitionen om at etablere 50.000 hektar nye randzoner for at forhindre fosforudledning til vandløb og søer. Under vandmiljøplan III er der etableret sølle 700 hektar randzoner.

Siden midtvejsevalueringen, der er foretaget i 2008, har regeringen og Dansk Folkeparti i juni 2009 indgået en aftale om Grøn Vækst, der erstatter Vandmiljøplan III.

Kilde: Thomas Djursing, www.ingeniøren.dk, onsdag 04. nov 2009
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!