Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-11-16

Finansloven og udvikling af miljøteknologier

I den netop vedtagne finanslov afsættes der ikke ubetydelige midler til en styrket satsning på grønne teknologier - det gælder både forskning og udvikling, men også hjælp til ibrugtagning og til eksport af de udviklede miljøteknologier. Luft, vand, affald og fødevareområdet nævnes som satsningsområder.

Investeringer og forskning i et nyt grønt vækstsamfund - sådan lyder overskriften på, det med akvakulturens øjne, interessante afsnit i finanslovens kapitel om "Nye vækstinitiativer i lyset af krisen".

Finansloven giver tro på muligheder for en styrket indsats for de miljøteknologier som vi bl.a. i AquaCircle arbejder for og med - og ikke bare en styrket udviklingsindsats men også støtte til eksport af teknologi og viden - herunder også oprettelse af såkaldte 'partnerskaber', hvor industri, forskning og offentlige myndigheder kan trække på samme hammel.

Se eventuelt hele finanslovsteksten. Nedenfor gengives enkelte afsnit fra siderne 34-38.


Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi
Regeringen indgik den 29. oktober en aftale med alle Folketingets partier om en ny
handlingsplan for miljøteknologi, der skal fremme miljøteknologi på områder som
vand, luft og affald, hvor miljøudfordringerne er store, og hvor danske virksomheder
har gode forudsætninger for at skabe vækst og eksport.
Med aftalen afsættes der 45 mio. kr. årligt i 2010 og 2011. Af de i alt 90 mio. kr. afsættes
82,5 mio. kr. til udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier samt
7,5 mio. kr. til innovationsfremmende regulering og partnerskaber.

Grøn Vækst
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i juni 2009 aftale om Grøn Vækst. Med aftalen
afsættes i alt 13,5 mia. kr. til investeringer i Grøn Vækst i 2010-2015.
Midlerne afsættes til at forbedre vandmiljøet ved en reduktion af udledningen af
kvælstof og fosfor, til at reducere pesticiders skadevirkninger på mennesker, dyr og
natur, til indsatser for at styrke beskyttelsen af forskellige naturtyper og standse tilbagegangen
i den biologiske mangfoldighed, til forskning og innovation i regi af et nyt
Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) samt til at fremme vækst i
primærerhverv og fødevareindustrien.
Med GUDP skabes der en mere slagkraftig organisering af forsknings- og innovationsindsatsen
inden for landbrugs- og fødevareområdet. GUDP skal blandt andet bidrage
til udviklingen af miljøteknologi, som kan understøtte et mere miljøvenligt og
konkurrencedygtigt landbrugs- og fødevareerhverv. Endvidere understøttes den teknologiske
udvikling og innovation i landbrugserhvervet i form af en tilskudsordning.
Midlerne til initiativerne i Grøn Vækst tilvejebringes gennem en kombination af nationale
midler og midler fra EU. De nationale midler vedrører primært miljømilliard II
og en ændret tilbageførsel af pesticidafgiftsprovenuet til landbrugets fonde. Herudover
anvendes landdistriktsmidler mv. fra EU.
Med aftalen udmøntes Danmarks landdistriktsprogram for perioden 2010-2013. Det
understøtter, at der vil kunne ske fuld hjemtagning af landdistriktsmidler fra EU.

Markant satsning på grøn strategisk forskning
Med aftalen om fordelingen af globaliseringsreserven til forskning og udvikling afsættes
i alt 719 mio. kr. i 2010-2012 til en markant satsning på grøn strategisk forskning.
Der afsættes 210 mio. kr. i 2010-2012 til 'Green Lab DK' med henblik på at etablere
testfaciliteter for klimateknologier, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye
klimateknologier under realistiske omstændigheder. Det kan fx. være testcentre for
energiinfrastruktur, biobrændstoffer eller brændselsceller. Etableringen af testcentre
er et led i regeringens Erhvervsklimastrategi.
Fra forskningsreserven på § 35 afsættes i alt 290 mio. kr. i 2010-12 til forskning i bioressourcer,
fødevarer og andre biologiske produkter samt til økologi og et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Etableringen af GUDP skal ses i
sammenhæng med aftalen om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti.
Herudover afsættes 219 mio. kr. til forskning i blandt andet klimatilpasning, miljø- og
klimavenlige transportsystemer, miljøeffektive teknologier mv.

Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse
Som led i aftalen om fordelingen af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri
mv. oprettes en ny fond på 760 mio. kr. i 2010-2012 til grøn omstilling og erhvervsmæssig
fornyelse, særligt i små og mellemstore virksomheder. Herudover vil
det beløb på 50 mio. kr., der blev afsat med Erhvervspakken til små og mellemstore
virksomheder i september 2009 til markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger,
også kunne administreres af fonden.
Fonden skal forbedre rammerne for, at danske virksomheder kan udnytte den stigende
globale efterspørgsel efter grønne teknologier og løsninger, som blandt andet
klimaudfordringerne fører med sig. Herudover skal fonden styrke udvikling og markedsmodning
af nye offentlig-private velfærdsløsninger med henblik på at udnytte de
erhvervsmæssige muligheder til gavn for væksten og beskæftigelsen i Danmark. Fonden
skal herunder bidrage til omstilling til nye erhvervs- og vækstmuligheder, herunder
etablering af nye erhvervsvirksomheder i hårdt ramte områder.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!