Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-06-07

EU-høring om den fremtidige akvakultur satsning

Europa-Kommissionen har startet en høring om akvakulturs udviklingsmuligheder i EU. En støt stigning i efterspørgslen efter fiskevarer har givet et stort potentiale for yderligere udvidelse af akvakulturproduktion af fiskevarer. Høringen har til formål at klarlægge, hvad man bør gøre på EU-plan, så både forbrugerne og branchen selv drager størst mulig fordel af denne udvikling, samtidig med at akvakultur finder sted på bæredygtig måde. Der er lagt et detaljeret høringspapir ud på internettet, og interesserede parter og borgerne kan indtil den 15. juli 2007 give deres synspunkter til kende over for Kommissionen.

 Joe Borg, EU-kommissær for fiskeri og maritime anliggender, udtalte: "Akvakultursektoren i Europa står konkurrencemæssigt stærkt på flere punkter, men den har også en række problemer, bl.a. strenge miljø- og sundhedskrav og stigende konkurrence fra producenter i tredjelande. Vi må have lagt en strategi, der kan give os den bedst mulige vækst til gavn for både producenter og forbrugere på miljøvenlig vis."

Se Kommissærens forord, baggrundsdokument og selve høringsdokumentet med spørgsmål til debat (på engelsk):

I høringspapiret omtales en lang række emner, bl.a.

  • de økonomiske udsigter for akvakultur i EU
  • branchens miljøproblemer
  • folkesundhed samt dyresundhed og -velfærd
  • nye arter og muligheder for akvakultur
  • teknologisk udvikling og fysisk planlægning
  • EU-støtte til bæredygtighed
  • forskningens rolle.

I 2002 udsendte Kommissionen en meddelelse med en strategi for bæredygtig udvikling inden for europæisk akvakultur (IP/02/1340 ). Strategien tager sigte på stabilitet for branchen, sikker beskæftigelse og beskyttelse af sundhed og miljø. Den beskrev forskellige initiativer, som skulle tages på EU-plan og af medlemsstaterne og branchens virksomheder.

De vigtigste initiativer på EU-plan var at opstille rammerne for støtte til en bæredygtig udbygning af akvakultur med strukturfondsmidler, at fremme forskning og innovation og at sikre et højt niveau af miljø-, forbruger- og dyrebeskyttelse. De fleste af initiativerne er nu sat i gang, især gennem Den Europæiske Fiskerifond, som blev oprettet i 2006, og syvende forskningsrammeprogram, som der nu indkaldes forslag og udarbejdes projekter under.

I dag fem år senere ser det ud som om de fleste af de erkendte problemer stadig er de samme. Men tiden er alligevel inde til at gøre status over, hvor langt man er kommet med problemerne, hvordan markedet har udviklet sig, og hvor langt den teknologiske udvikling er nået, og til at starte en debat med alle interesserede parter om den videre udbygning af bæredygtig akvakultur i EU. Høringspapiret på internettet kommer også til at danne grundlag for de høringsmøder, der bliver afholdt med interesserede parter i de kommende måneder. Det hele følges op af en konference sidst på året, hvor man skal drøfte akvakulturs udviklingsmuligheder i Europa. Det betyder, at 2002-strategien måske skal ajourføres. 

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!