Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-01-25

Slam drænes i geotextil-poser

Geotextiler og muligheden for at afvande dambrugsslam har været drøftet de senere år. Nu prøver Skanderborg kommune i samarbejde med Cowi metoden af i forbindelse med oprensning af Sorte Sø, hvor 70 tons fosfor fra spildevand havde hobet sig op på søbunden.

Kort fortalt går teknikken ud på at suge bundslammet op i de 40X7 meter store tekstilposer, som derefter får lov at ligge 6-12 måneder, mens 90 procent af vandet i slammet langsomt siver ned i en underjordisk tank og pumpes videre til rensningsanlæg.

Dermed reduceres den mængde slam, som i sidste ende skal køres væk betragteligt.

I efteråret blev de mange tons slam i Skanderborg pumpet op ved hjælp af en cuttersuger - en slags flydende støvsuger - og nu ligger de mange poser stablet op i fire lag, mens vandet løber fra.

Ved at dræne slammet før bortskafning forventer Skanderborg Kommune at kunne reducere den samlede udgift til oprensningen fra 30 til 16 millioner kroner.

De fyldte geotextilposer kan efterfølgende genanvendes til eksempelvis stabilisering i opfyldninger bag tæt spuns.

I dambrugssammenhæng kan det måske lade sig gøre at sende drænvandet retur til opdrætsanlægget - hvis dette har et biofilter. Alternativt kan et mindre biofilter - specielt til dette formål blive aktuelt.

Om det drænede dambrugsslam også kun kan anvendes til 'opfyldning' - eller dets, forventede, høje fosforindhold gør det attraktivt som gødning på landbrugsjord vides på nuværende tidspunkt ikke, men potentialet synes at være til stede.

Kilde: www.ing.dk
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!