Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-05-17

10 millioner til vandteknologi i Danmark, Kina og Indien

Teknologier til sikring af rent og godt drikkevand, til rensning af spildevandet i det åbne land samt teknologier til at beskytte vandmiljøet i Indien og Kina. Det er eksempler på projekter, som kan få tilskud fra 2. runde af Miljøministeriets tilskudsordning, der netop er åbnet for ansøgninger på vandområdet.

Det er en nyskabelse, at virksomhederne nu kan få tilskud til at udvikle og demonstrere deres miljøløsninger i Indien og Kina. Formålet er at give virksomhederne mulighed for at tilpasse deres miljøteknologiske løsninger til de særlige udfordringer, der findes i de to lande - til gavn for dansk eksport og til gavn for miljøet i de to lande. Projekterne vil blive gennemført i samarbejde med miljømyndighederne i de to lande samt det danske Miljøministerium.

- Virksomhederne er helt centrale når vi skal styrke miljøsamarbejdet med lande som Kina og Indien. Det er dem der kan udvikle og levere de miljøteknologiske løsninger, der er brug for. Og markedet for løsninger på vandområdet er meget stort i begge lande, der står over for store udfordringer med tørke, hastigt faldende grundvandsstand og massiv forurening af vandmiljøet - udfordringer der i begge lande forventes at blive skærpet af klimaændringerne, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Tilskudsordningen er en del af regeringens miljøteknologiske handlingsplan, hvor der er afsat 90 millioner kroner over to år. Planen har til formål at skabe bedre rammer for danske virksomheders udvikling af miljøeffektiv teknologi. Indsatsen skal målrettes konkurrencedygtige og innovative løsninger på væsentlige miljøudfordringer.

Anden annoncerunde under Miljøministeriets tilskudsordning er gået i gang. 

Annnoncerunden dækker en række delemner under vandområdet, bl.a. beskyttelse af følsømme vandområder, sikring af rent drikkevand, klimatilpasning m.m.

Som noget nyt kan der også søges om tilskud til udvikling, test og demonstration af teknologi i Indien og Kina. Formålet er at give virksomhederne mulighed for at tilpasse deres miljøteknologiske løsninger til de særlige udfordringer, der findes i de to lande - til gavn for dansk eksport og til gavn for miljøet i de to lande.

Tilskudsordningen er en del af regeringens miljøteknologiske handlingsplan, og har til formål at skabe bedre rammer for danske virksomheders udvikling af miljøeffektiv teknologi. Indsatsen skal målrettes konkurrencedygtige og innovative løsninger på væsentlige udbredte miljøudfordringer.


Fra handlingsplanen for fremme af miljøeffektiv teknologi 2010-2011:

Mulighederne for etablering af test- og demonstrationsprojekter i udlandet er i høj grad afhængig af, at projekterne er sikret en lokal forankring. En formalisering af bilateralt samarbejde og partnerskaber med lokale aktører og myndigheder kan således i mange tilfælde være en forudsætning for etablering af konkrete projekter. Det danske "brand" som et foregangsland med en relativ høj miljøstandard kan være med til at åbne dørene til nye markeder for de danske virksomheder.
Partnerskabsmodellen kan ligeledes danne rammen om et samarbejde mellem flere danske virksomheder og lokale partnere om større projekter eller projekter, der integrerer flere teknologiske løsninger.

Det vil vi gerne opnå
Hovedformålet med indsatsen er at gennemføre udviklings-, test- eller demonstrationsprojekter i udvalgte lande med henblik på at demonstrere teknologiernes egnethed der, hvor udfordringerne findes, og under lokale forhold. Projekterne vurderes ud fra de samme generelle kriterier, som gælder for projekter gennemført i Danmark, ligesom der gælder de samme regler for tildeling af tilskud, herunder krav om medfinansiering fra virksomhederne.

  • Modernisering af spildevandsrensningsanlæg i Indien med fokus på energieffektivisering, reduktion af udledning af drivhusgasser samt bedre og billigere rensning af spildevand. Projektet indgår som et element i udmøntningen af samarbejdsaftalen på miljøområdet med det indiske Ministerium for Miljø og Skov.
  • Nyttiggørelse af danske kompetencer knyttet til beskyttelse, kortlægning, indvinding og distribution af grundvand i det nordlige Kina, der er ramt af faldende grundvandsstand, forurening af grundvandsressourcen og vandmangel. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med det kinesiske Ministerium for Vandressourcer.
  • Nyttiggørelse af danske erfaringer med en integreret indsats for at reducere udledning af næringsstoffer til vandløb og søer, herunder planlægning og udbygning af systemer til rensning af spildevand, kortlægning af kilder til forurening, kortlægning af mulige løsninger, demonstration af relevante teknologier og løsninger etc. Projektet følger op på miljøaftale med Yangse River Commission og det danske miljøministerium.
  • Andre udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, hvor danske virksomheder kan levere løsninger, og hvor dette kan ske i samarbejde med myndigheder og virksomheder i modtagerlandene.
Hele handlingsplanen kan læses/downloades her

Læs om tilskudsordningen her 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!