Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-05-26

Akvakulturudvalget: Flot arbejde og et eksempel til efterfølgelse

Sådan faldt ordene fra Miljøminister Karen Elleman, da hun i dag tog ordet ved præsentationen af Akvakulturudvalgets rapport. Ministerens rosende ord var møntet på det flotte samarbejde mellem erhvervet, myndigheder og andre interesseorganisationer - og ikke mindst det flotte resultat, hvor næsten samtlige anbefalinger er afgivet i enighed mellem de deltagende parter.
Ministeren udtrykte ønske om at fremtidige lignende indsatser også måtte søge at inddrage alle interessenter for på denne måde, at nå frem til løsninger der på en gang tjener erhvervslivet og deres økonomiske interesser og på samme tid omfatter miljøhensyn.
Ministeren takkede akvakulturudvalgets formand, Jørn Jespersen, for det store arbejde han har lagt i udvalgsarbejdet. Hun roste ham for hans professionelle håndtering af de mange, lange og svære forhandlinger der var nødvendige undervejs og endda blev udvalgets arbejde og de udarbejdede anbefalinger afleveret til tiden.

Jørn Jespersen takkede de medvirkende organisationer for et eksemplarisk og konstruktivt samarbejde - hvor alle parter er gået ind i arbejdet med den grundholdning, at man skulle finde fælles løsninger til fælles gavn. Han roste de grønne organisationer for udvist respekt og forståelse for at finde løsninger hvor erhvervets vilkår også tilgodeses. Omvendt roste Jørn Jespersen også erhvervet for deres holdning - "vi ved godt vi forurener, men det vil vi gerne gøre noget ved - vi sidder her ikke kun for at varetage erhvervets umiddelbare behov, men vil konstruktivt arbejde for at finde langsigtede løsninger til gavn for både erhverv, miljø og natur". Han fremførte at udvalgsarbejdet havde været gennemsyret af gode viljer - og fremhævede, som Miljøministeren, at denne samarbejdsform er efterstræbelsesværdig. Jespersen fremhævede at de anbefalinger, som er resultatet af udvalgets arbejde, peger fremad og giver muligheder for både produktionsforøgelse og miljøforbedringer. Med en ændring fra 'input' til 'output' kontrol er der givet incitament til den enkelte producent kan ekspandere under ibrugtagning af de nødvendige vandrensningsmetoder, der sikrer at udledningen ikke øges.
Jørn Jespersen pointerede, at udvalgets anbefalinger lægger op til at tage miljøteknologiske løsninger i brug - og det var hans overbevisning, at vi fremover kommer til at se en strukturændring i opdrætserhvervet, hvor flere dambrug lægges om eller nybygges til modeldambrugstypen eller de fuldt recirkulerede FREA-typer. I begge tilfælde anlæg, der ikke er afhængige af å-vand, og hvor rensegraden er meget høj og hvor brugen af medicin og hjælpestoffer kan holdes på et beskedent niveau.
Fremtiden for havbrug bygger på 'kvælstofneutral' produktion. Udvalget anbefaler således at der allerede fra 2012 stilles krav om etablering af 'fangkulturer' i forbindelse havbrug. Kravene skal effektueres ved en samtidig miljøgodkendelse af samtlige eksisterende havbrug samt ved nyanlæg. Udvalget anbefaler videre at såvel myndigheder som erhverv fokuserer mere på forskning og investering i landbaserede saltvandsanlæg.

Fødevareminister Henrik Høegh takkede også udvalget og formanden og lagde vægt på at udvalget har anbefalet en resultatorienteret forvaltning fremadrettet. Ministeren udtrykte sympati for det indbyggede incitament for den enkelte producent, der nu får mulighed for at sikre sig betaling for de investeringer han har foretaget i produktionsforøgelse, i forvisning om, at der ikke bliver pålagt yderligere restriktioner så længe han er i stand til at justere sin produktion indenfor miljøkravene. Der vil altid være nogen der ikke umiddelbart har muligheder for at investere i en omstilling og på den korte bane kan det betyde stop for produktion. På den lidt længere bane ser Fødevareministeren ser frem til en branche i ekspansion med opdræt af fisk i anlæg med stærkt øget recirkulation og nye teknologier der tager hensyn til miljøet.  Udvalgets anbefalinger om muslinge- og tangkultur til 'fangst' af kvælstof i de marine områder fandt ministeren også interessant.
Fødevareministeren støttede anbefalingerne om frit omsættelige kvælstofkvoter indenfor opdrætssektoren. På landbrugsområdet arbejder et udvalg bl.a. med kvotespørgsmålet og inden dette udvalg har afgivet sine anbefalinger, mente ministeren, at det var for tidligt at vurdere om kvælstof også kan handles på tværs af brancher.
Henrik Høegh sluttede med at kalde udvalgsarbejdet for 'godt håndværk'!

Udvalgets rapport var ikke til uddeling på dagens møde - den må vi vente på endnu en lille uges tid. Til gengæld fik de tilstedeværende 8 sider med det mest essentielle, nemlig udvalgets anbefalinger. 

Vil du se udvalgets anbefalinger - med både pisk og gulerod - så klik!

Ellemann-Jespersen-Høegh
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!