Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2010-12-06

NOFIMAs nye recirkuleringsanlæg indviet

Minister åbner NOFIMAs recirkuleringscenter i Sunndalsøra.
"Her på Nofima's nye facilitet står forskning og fremtidens bæredygtighed i fokus",  sagde Kyst- og Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen, da hun den 23. november åbnede de nye forskningsfaciliteter for recirkuleret akvakultur.


Om recirkuleringscenteret

  • Gennem etablering af recirkuleringscenteret ønsker Nofima at bidrage til øget viden om fiskenes ernæring, fysiologi, sundhed og velfærd specielt for de vigtigste arter i recirkuleret opdræt.
  • Takket være recirkulerede anlægs konstante overvågning af vigtige miljøparametre giver det nye anlæg også Nofima forbedrede værktøjer til 'klassiske' ernæringsstudier.
  • Er den eneste forskningscenter med recirkuleringsteknologi i en tilnærmet kommerciel størrelse (1750 m2).
  • Unik i Europa af sin art.
  • Velegnet til afprøvning af udstyr, metoder og operationelle procedurer i samarbejde med aktører i branchen.
  • Systemet kan udnytte både ferskvand og havvand, og har både recirkulationssystemer og flow-through systemer.
  • Anlægget har i øjeblikket fire uafhængige recirkuleringssystemer. I hvert af disse har hvert bassin såvel sideudtag som centerudtag (således at fækalier og andre partikler kan opsamles på bassin-niveau), ozon-anlæg, mikro filtre, 3-kamret moving bed biofiltre, modstrøms afgasning (fjerner CO2), iltindløsning og pumpesump.

"Det er en stor og vigtig dag for akvakulturforskningen i Norge. Det at Nofima nu kan ibrugtage et avanceret og moderne forskningscenter med recirkuleringsteknologier giver opdrætssektoren endnu et værktøj i deres bestræbelser på at udvikle bæredygtige og innovative løsninger for fremtiden, "siger administrerende direktør Nofima, Øyvind Fill-Jensen.

Ministeren understregede betydningen af sådanne projekter og hvor vigtig udviklingen er for Norge: "Vi skal hele tiden foretage forbedringer og nyskabelser. Vi skal arbejde smartere, og det er netop disse muligheder, der nu åbnes op for her i Nofimas nye anlæg", sagde hun i sin åbningstale.

Miljø-kontrollerede landanlæg
Denne dag havde han ventet på; Bendik Fyhn Terjesen, seniorforsker og projektleder hos Nofima:
"Tiden er mere end moden til at etablere dette center. Recirkulering ser ud til at være på fuld march ind i branchen, og vi mener, at fisken skal stå i centrum og at udvikling skal være baseret på viden", siger Fyhn Terjesen. Han mener, at recirkulering kan forbedre bæredygtigheden i "miljøstyret opdræt", et udtryk han introducerede under åbningen for at understrege, at vi skal have fuld kontrol på vandkvalitet, ernæring og miljø. "Så kan vi virkelig realisere det fulde potentiale som fisken besidder - og på fisken egne præmisser".

99 % vandbesparelse
Fordelene ved recirkulering er mange. I Nofimas nye anlæg genanvendes 99 % af vandet. På denne måde opnås en meget god kontrol med vigtige vandkvalitetsparametre og monitering tillader, at vi hele tiden kan justere mod de optimale forhold og samtidig få en fornuftig udnyttelse af det tilgængelige vand. Den omstændighed, at anlægget er lukket giver også fisken en bedre beskyttelse mod infektion, problemer med lakselus er ukendte i denne type anlæg, ligesom der ikke kan slippe fisk ud fra et recirkuleret anlæg. Fisk, der har været i et recirkuleret anlæg synes at være mere robuste, når de overføres til havet, og har en mere forudsigelig overlevelse og vækst. Det er vigtigt at eftervise dette systematisk og finde den/de direkte årsager.

I det nye anlæg opvarmes såvel vand som bygninger med spildvarme fra Sunndal Energi og Hydro Aluminium.

Nofima vil også forske i hvordan næringsstoffer i vandet kan genbruges i andre sammenhænge, såsom jordforbedring, biogas og andet. Nofima har for nylig offentliggjort en statusrapport om dette vigtige område.

Industrien ser et behov for forskning
"Der bliver nok at se til i det nye recirkuleringscenter", siger Steen Klemet fra Seafood Group og Ole Kristian Wilmann fra Marine Harvest. De har begge driftsmæssigt ansvar for recirkuleringsanlæg i deres respektive virksomheder.
"Vores erfaringer er, at der er meget der virker bedre i recirkulerede anlæg end i flow-through anlæg, men vi ved ikke altid hvorfor", siger Steen. "Der er behov for at få præcisere nogle grænseværdier. For eksempel ved vi lidt om biofiltrenes effektivitet i sammenhæng med belastning af foderspild, fækalier og andre partikler".

Centret er meget fleksibel indrettet og giver mulighed for nem udskiftning af teknologier, således at fremtidige udfordringer og løsningsmuligheder for recirkuleringsanlæg kan afprøves. Wilmann ønsker forskning, der kan afklare potentialet for forskellige recirkuleringsteknologier, velkommen. "Vi er også interesseret i omkostningseffektive og rationelle metoder til overvågning og regulering af vandparametre i processerne fra æg til smolten er klar til udsætning, "sagde Wilmann.

Nofima har allerede påbegyndt forskningsaktiviteter i det nye center, og industrien har grund til at forvente nyttige resultater.

Lokale frivillige
Mange har stået side om side med Nofima i bestræbelserne på at få det nye recirkuleringscenter op at stå.  "Uden Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke og Sunndal Industriforening var centeret ikke blevet realiseret", siger Fill-Jensen. "Også en stor tak til Sunndal Energi og Enova for levering af overskudsvarme, til alle entreprenører, rådgivere, leverandører og forskningparter, som har været involveret".

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!