Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2011-03-06

Ny modeldambrugsbekendtgørelse sendt i høring

Miljøstyrelsen har den 3. marts 2011 udsendt forslag til ny bekendtgørelse for modeldambrug som bygger på udlederkontrol i stedet for den hidtil gældende ordning med foderkvoter til dambrugene.

Udkast til ny bekendtgørelse fastsætter regler for den højest tilladelige udledning af næringsstoffer og organisk materiale i forbindelse med godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 af visse ferskvandsdambrug.

Bekendtgørelsesudkastets væsentligste ændring i forhold til i dag er regler for, hvordan dambrug kan overgå fra regulering af forbrug af foder til udlederkrav. Udlederkrav fastsættes for BI5, fosfor, kvælstof og ammonium kvælstof.

Krav til medicin og hjælpestoffer fastsættes i medfør af bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder, og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet nr. 1022 af 25. august 2010.

Udkastet er i høring frem til den 2. april 2011.

Gå til 'Udvikling/Danmark/Modeldambrug/Ny bekendtgørelse' og læs/download forslaget til ny bekendtgørerlse og Miljøstyrelsens høringsbrev.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!