Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2011-11-10

Fiskeolier: Meget lavt indhold af miljøgifte

NIFES har i 2009 i prosjektet "Miljøgifter i fisk og fiskevarer" analysert stikkprøver av ulike typer av marine oljer på oppdrag fra Mattilsynet. Hensikten var å skaffe mer kunnskap om innholdet av dioksiner og dioksinlignende PCB (dl-PCB), PCB7, arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen i marine oljer til humant konsum.

NIFES har analysert innholdet av miljøgifter i marine oljer til humant konsum. Resultatene viste stort sett lave nivåer av de fleste stoffene, og variasjon i innholdet av PCB7. De analyserte oljene vurderes som trygge for konsum.

NIFES har i 2009 i prosjektet "Miljøgifter i fisk og fiskevarer" analysert stikkprøver av ulike typer av marine oljer på oppdrag fra Mattilsynet. Hensikten var å skaffe mer kunnskap om innholdet av dioksiner og dioksinlignende PCB (dl-PCB), PCB7, arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen i marine oljer til humant konsum.

Seks forskjellige fiskeoljer, tre forskjellige krilloljer og en selolje ble kjøpt inn fra dagligvareforetninger i Bergen og analysert.  Ingen av de ti oljene hadde et innhold av sum dioksiner (PCDD) og dioksinliknende PCB som overskred den norske øvre grenseverdien på 5 ng, eller EUs øvre grenseverdi på 10,0 ng TE/kg. PCB7 brukes som en indikator på totalmengden av PCB i sjømat.  Konsentrasjonene av PCB7 i de marine oljene i denne undersøkelsen varierte fra 0,72 til 89 ?g/kg olje. De to høyeste konsentrasjonene av PCB 7 var på 38 ?g/kg olje i Trippel Omega-3 og 89 ?g/kg i Selolje omega-3, mens de andre oljene hadde konsentrasjoner av PCB7 opp til 2,2 ?g/kg olje.  EU har ikke etablert grenseverdier for PCB7 i sjømat.

Konsentrasjonene av stoffene arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen var gjennomgående lave.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!