Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2014-01-28

FishGuard holder øje med opdrætsfisken

En moderne fiskeopdrætter har god hjælp i den daglige drift fra en mængde sensorer, som kan fortælle ham om - og hjælpe ham med at sikre vandkvaliteten i anlæggets kar eller tanke. Automatisk opsamling af betydende parametre som temperatur, pH, alkanitet, iltindhold, CO2, kvælstofmætning, salinitet etc. - og til en vis grad automatisk justering mod det optimale - er blevet en del af hverdagen. Dagens vigtigste opgave er dog endnu ikke blevet automatiseret!

Godt håndværk hos opdrætteren

En helt afgørende vurdering, som en fiskeopdrætter må foretage, baserer sig nemlig på, at 'have et godt øje til fisken'. Den dygtige dambruger kaster jævnligt et blik på sine fisk for at se hvordan 'går den i vandet'; trykker den sig mod bund eller sider, har den ædelyst, snapper den luft, gnider den sig mod underlaget, drejer den rundt, kan den holde balancen. Ja der er mange tegn som den øvede opdrætter mere eller mindre bevidst noterer sig - for adfærd er en følsom indikator for velfærd hos opdrætsfisk.

Opdrætteren ved - og videnskaben har bekræftet - at stressfaktorer som sygdomme, parasitter, dårlig vandkvalitet, lave ilt koncentrationer, højt kuldioxid og/eller kvælstofindhold påvirker svømmeadfærden. Længere tids stress påvirker fisk i negativ retning, og man har vist at stress kan mindske tilvæksten, reducere foderudnyttelsen, nedsætte immunforsvaret og udløse behandlingskrævende sygdomme. Overvågning af adfærden vil vise signaler for stress og dårlig trivsel hos opdrætsfisk tidligt, således at opdrætteren har mulighed for at udvise rettidig omhu i forhold til fiskenes velfærd - og dermed hans økonomi!

Undervandsbriller

Fiskeopdræt er et risikofyldt erhverv, hvor faktorer som sygdomme, problemer med vandkvaliteten, giftige alger og andre forhold kan have alvorlige konsekvenser for opdrættets rentabilitet, hvis de ikke opdages og behandles i tide. Selvom dambrugeren har 'et godt øje' til sine fisk er det ikke sikkert at han opdager de første tegn på sygdomme eller andre stressfaktorer. Små ændringer i fiskens adfærd kan bedst opdages i fiskenes eget miljø - nede i vandet.

Tidlig alarm er alfa og omega

Projektet FishGuard, som er støttet af det Grønne Udviklings og Demonstrations Program (GUDP), har som formål at skabe et softwarebaseret overvågningssystem af fiskeadfærd til kommerciel akvakultur. Systemet skal tidligt opdage væsentlige ændringer i adfærden og udløse en alarm, således at opdrætteren har mulighed for at gribe ind, og undgå unødvendige tab. Undervands videokameraer i fisketankene vil følge fiskeadfærden, som løbende vil blive analyseret, og opfange ændringer. Ambitionerne er at kunne overvåge fiskene i døgndrift (altså også når det er mørkt). Hvis opdrætteren vil følge med, kan han også sidde hjemme og se 'live streaming' fra sit anlæg.

Kombinerer teknologier

Projektets originalitet ligger i at kombinere og tilpasse 2 eksisterende teknologier; undervandsovervågning og bevægelsesanalyse til en online adfærdsovervågning af fisk i opdræt. Adfærdsanalyser vil blive foretaget med et eksisterende, og veldokumenteret program til bevægelsesanalyse. Udfordringen er at skabe et distribueret overvågningssystem i et netværk og koble systemerne sammen igennem en central database. Systemet skal være skalerbart for at kunne bruges i store såvel små fiskebrug. Systemet skal også være integrerbart med eksisterende overvågningssystemer til monitering af fysiske parametre på anlægget (ilt, pH m.m.), for at undgå falske alarmer, og for at skabe et overskueligt og sammenhængende overvågningssystem. Resultatet deraf vil kunne give en forbedret driftsøkonomi for opdrætterne, en bedre dyrevelfærd gennem øget indsigt og rettidig omhu, samt en mulig gevinst for miljøet i form af bedre foderudnyttelse og reduceret forbrug af medicin og hjælpestoffer.

Der findes i dag ikke noget system der automatisk kan overvåge og identificere adfærdsmønstre i kommercielle akvakulturanlæg. Et sådant system åbner derfor op for nye muligheder, og vil have et betydeligt eksportpotentiale.

I projektet arbejdes der med kommercielle anlæg til produktion af ørred, sandart og pighvar. Yngelopdræt er en særlig udfordring, da selv små forstyrrelser kan lede til stor dødelighed blandt fiskeynglen. Forbedring af overlevelsen vil have en stor værdi, da dødeligheden ofte er høj og fiskeyngel relativt kostbare.

Innovative kræfter bag projektet

Bag projektet står Bioras, OxyGuard, Aalborg Universitet, Fishlab, Aarhus universitet, institut for Husdyrvidenskab, AquaPri og AquaCircle. Projektet fik støtte i efteråret 2012 og forventes afsluttet hen over sommeren 2015.


Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Bioras


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!