Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2014-05-08

EU ser hav-innovation som en kilde til bæredygtig vækst

To tredjedele af vores planet er dækket af havområder. Hvis de forvaltes på en ansvarlig måde, kan de forsyne os med fødevarer, medicin og energi, samtidig med at økosystemerne bevares for kommende generationer. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis vi ved mere om havene. Kommissionen har derfor i dag fremlagt en handlingsplan for innovation for den "blå økonomi", så det bliver lettere at udnytte havenes ressourcer på en bæredygtig måde og fremme vækst og beskæftigelse i Europa.

Maria Damanaki, kommissær for maritime anliggender og fiskeri, udtalte: "Vi har i dag lagt grundstenen til, at morgendagens generation af europæere vil have den viden og de færdigheder, der skal til for at forvalte vore havområder bedre og udnytte havenes fulde potentiale, samtidig med at havøkosystemets balance vares." Hun fortsatte: "F.eks. vil vores initiativ vedrørende en digital kortlægning af hele havbunden i de europæiske farvande øge forudsigeligheden for virksomheder, som investerer, mindske omkostningerne og stimulere yderligere innovation med henblik på en bæredygtig blå vækst."

Kommissionen peger på en række forhindringer, som skal overvindes: vi har stadig kun et begrænset kendskab til havene, de enkelte medlemsstaters forskningsindsats på det maritime område er ikke indbyrdes forbundet, og fremtidens arbejdsstyrke vil have brug for flere ingeniører og videnskabelige medarbejdere for at kunne anvende nye teknologier i det marine miljø.

Máire Geoghegan-Quinn, der er EU-kommissær for forskning og innovation, udtalte: "Vi ved formentlig mere om Månens eller endda Mars' overflade end vi ved om havbunden i de dybe oceaner. Maritim innovation har et enormt potentiale for vores økonomi og vil bidrage til at imødegå udfordringer i forbindelse med bl.a. klimaforandringer og fødevaresikkerhed. Blå vækst er derfor et fokusområde for Horisont 2020, vores nye program for forskning og innovation."

Kommissionens handlingsplan, der blev fremlagt i dag, sigter mod:

-at have et digitalt kort over hele havbunden i de europæiske farvande senest 2020

at skabe en online-informationsplatform, som skal være klar til brug inden udgangen af 2015, om havforskningsprojekter i hele Horisont 2020-programmet og nationalt finansieret havforskning, og at udveksle resultater fra afsluttede projekter

at oprette et blå økonomi-forum for erhvervslivet og videnskabelige kredse, som vil inddrage den private sektor, forskere, akademikere og ngo'er i udformningen af fremtidens blå økonomi og i en udveksling af idéer og resultater. Det første møde vil finde sted i tilknytning til Maritime Day i 2015 i Piræus i Grækenland

at opmuntre forskerkredse, erhvervslivet og uddannelsesaktører til inden udgangen af 2016 at kortlægge behovene og de nødvendige færdigheder for fremtidens arbejdsstyrke i den maritime sektor

at undersøge mulighederne for, at større aktører inden for forskning, erhvervsliv og uddannelse opretter et videns- og innovationsfællesskab (VIF) for den blå økonomi efter 2020. VIF'er, der er en del af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT), kan stimulere innovation på flere måder, f.eks. ved at gennemføre uddannelsesprogrammer, styrke vejen fra forskning til marked og etablere innovationsprojekter og andre virksomhedsinkubatorer.

Baggrund

EU's maritime eller "blå" økonomi er enorm, med flere end 5 mio. beskæftigede i så forskellige sektorer som fiskeri, transport, marin bioteknologi og offshore vedvarende energi.

Mellem 2007 og 2013 bidrog Europa-Kommissionen med gennemsnitlig 350 mio. EUR om året til marin og maritim forskning via det syvende rammeprogram. En betydelig mængde havforskning gennemføres også via medlemsstaternes programmer (f.eks. ca. 300 mio. EUR pr. år i Frankrig og Tyskland). Blå vækst er et "fokusområde" i det nye Horisont 2020-program, og der er afsat et særligt budget på 145 mio. EUR bare til 2014-2015, foruden yderligere muligheder i andre dele af programmet.

Omkring 30 % af havbunden omkring Europa er endnu ikke kortlagt. Dette varierer fra 5 % af Biscayabugten og den iberiske kyst til mere end 40 % af Nordsøen og Det Ioniske Hav og det centrale Middelhavsområde. En bedre forståelse af, hvad der foregår under havoverfladen, vil give os et bedre kendskab til havenes ressourcer og en bedre forståelse af, hvordan disse kan udnyttes bæredygtigt.

Der er allerede konstateret en færdighedskløft inden for vindenergisektoren. I 2012 udgjorde denne offshore-sektor 10 % af den årlige installerede vindenergikapacitet og beskæftigede direkte og indirekte 58 000 personer i hele Europa. Det forventes, at andelen af offshore-vindkraft vil ligge på 30 % af den årlige installerede vindenergikapacitet i 2020. Det betyder 191 000 arbejdspladser i 2020 stigende til 318 000 i 2030. Men sektoren kunne også stå over for en mangel på kvalificerede medarbejdere, der stiger fra de nuværende 7 000 til 14 000 fuldtidsækvivalenter, hvis den fremtidige arbejdsstyrke ikke har de nødvendige færdigheder inden for f.eks. vedligeholdelse og fremstilling.

Yderligere oplysninger

Innovation i den blå økonomi: Udnyttelse af vore havområders potentiale for beskæftigelse og vækst:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/marine_knowledge_2020/index_en.htm

MEMO/14/336: Spørgsmål og svar om innovation i den blå økonomi

MEMO/14/337: Innovation i den blå økonomi: eksempler på havforskning i EU

Brochure om EU's forskningsprojekter for "Oceans of Tomorrow" (PDF-fil)

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ocean-of-tomorrow-2014_en.pdf

Horisont 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Blå vækst i EU: en række undersøgelser:

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/community/msexperts/articles/blue-growth-eu-set-studies


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!