Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-11-05

Kornmangel kan komme til at gå ud over danske søer og vandløb

EU har for høstsæsonen 2007-2008 suspenderet kravet om braklægning for at dæmme op for manglen på korn på verdensmarkedet. Selvom der kun er grund til at forvente en marginal effekt i såvel arealudnyttelse som produktivitet, kan ændringen have en uheldig indflydelse på miljøet i danske søer og vandløb, mener seniorforsker ved Fødevareøkonomisk Institut, Brian H. Jacobsen.

I notatet "Driftsmæssige og miljømæssige konsekvenser af en ophævelse af udtagningsforpligtelsen" har Fødevareøkonomisk Institut opgjort de væsentligste konsekvenser af EU's beslutning om at fjerne kravet om braklægning i foreløbig et år. Notatet er udarbejdet i samarbejde med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i Foulum.

Det kan have negative konsekvenser både her og nu og på længere sigt at inddrage arealer op til søer og vandløb i driften.Det vurderes, at landbrugsarealet på kort sigt øges med 25.000-50.000 ha eller 1-2%. Stigningen i produktionen bliver nok lidt mindre end den procentvise udvidelse af det dyrkede areal, fordi arealer med dårligere udbytte forventes ibrugtaget.

Ikke overraskende kan vi se frem til et merforbrug af sprøjtemidler og på kort sigt også et merforbrug af gødning med efterfølgende større udvaskning af nitrat og pesticider som den logiske konsekvens.

Se notatet fra Fødevareøkonomisk institut her.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!