Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2012-09-12

Teknologisk udfasning af formalin....

AquaCircle har sammen med DHI set på muligheder og begrænsninger for brug af UV og Ozon teknologier i akvakultur - med tanke på at benytte disse teknologier som erstatning for kemikalier (kemiske hjælpestoffer) som f.eks. formalin.
Projektet har opnået 50 % støtte fra Fødevareministeriet og den Europæiske Fiskeri Fond.
Rapporten er på 90 sider og projektarbejdet har omfattet litteraturgennemgang og analyser af vandprøver fra en række danske akvakulturanlæg. Litteratur om anvendelse af ozon i recirkulerede akvakulturanlæg er stærkt begrænset, mens der er mere litteratur tilgængelig om UV anvendelse.
Rapporten kan læses/downloades: Udvikling/Danmark/Forskning og Udvilkling/UV og Ozon
Analyserne viste desuden, at der kun sker beskeden forbedring af vandkvaliteten af procesvandet gennem vandbehandlingsanlægget, som vurderes insufficiente. Der ligger helt klart en opgave i at 'løfte' vandkvaliteten i mange danske dambrug - en opgave der bør løses før man tager næste skridt og investerer i UV, ozon eller AOP behandling af vandet. Dette vil også være den økonomisk mest forsvarlige fremgangsmåde.

Vandbehandling med de omhandlede teknologier vil i første omgang være interessant i systemer med mindre fisk i store tætheder (hvor dødeligheden normalt er størst). Der er flere eksempler i litteraturen på, at denne form for vandbehandling vil kunne føre til større bestandstætheder.

Med den store vandudskiftning danske modeldambrug drives med er det ikke formålstjenligt at behandle hele recirkuleringsstrømme. Behandling af en delstrøm på 5 - 20 % vil sandsynligvis være sufficient for at forbedre - og holde - vandkvaliteten. Samtidig vil en sådan behandling kunne føre til mindre friskvandsindtag.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!