Change size of text Print
AquaCircle har sammen med DHI set på muligheder og begrænsninger for brug af UV og Ozon teknologier i akvakultur - med tanke på at benytte disse teknologier som erstatning for kemikalier (kemiske hjælpestoffer) som f.eks. formalin.
Projektet har opnået 50 % støtte fra Fødevareministeriet og den Europæiske Fiskeri Fond.

Rapporten er på 90 sider og projektarbejdet har omfattet litteraturgennemgang og analyser af vandprøver fra en række danske akvakulturanlæg. Litteratur om anvendelse af ozon i recirkulerede akvakulturanlæg er stærkt begrænset, mens der er mere litteratur tilgængelig om UV anvendelse.
Analyser af vandprøver viser - ikke uventet - at der er stor variation i vandkvaliteten fra anlæggene, men samtidig, at vandkvaliteten i de allerfleste tilfælde er tilfredsstillende for umiddelbar brug/implementering af UV-behandling.
Forsøg med tilsætning af ozon til indsamlede vandprøver viser, at der i et enkelt tilfælde, hvor vandkvalitet er god, fås en meget god effekt af ozon. Vandkvaliteten i de øvrige vandprøver er dog så ringe, at der skal anvendes store mængder ozon før man kan holde en desinficerende koncentration. Forsøgene er udført som batch-analyser og det kan derfor ikke sluttes hvordan en iterativ ozonbehandling vil påvirke vandkvaliteten.

O3 kan forbedre vandkvalitet og desinficere vandet (højere Ct værdier)
UV kan anvendes til desinfektion (og evt. fjernelse af O3-rester)
En forbedret vandkvalitet (nitrit, partikler) og lavere koncentrationer af patogener i vandfasen vil forbedre fiskenes sundhed og reducere behovet for hjælpestoffer og medicinering.
Forholdet mellem vandkvalitet, patogenkoncentration i vandet, og fiskenes sundhed er kompleks. Der findes ingen matematisk sammenhæng til at beregne, hvilken vandbehandling der kræves for at opnå et givet, acceptabel sygdomsniveau, eller om det er muligt totalt at udfase hjælpestoffer som formalin.

Analyserne viste desuden, at der kun sker beskeden forbedring af vandkvaliteten af procesvandet gennem vandbehandlingsanlægget, som vurderes insufficiente. Der ligger helt klart en opgave i at 'løfte' vandkvaliteten i mange danske dambrug - en opgave der bør løses før man tager næste skridt og investerer i UV, ozon eller AOP behandling af vandet. Dette vil også være den økonomisk mest forsvarlige fremgangsmåde.

Vandbehandling med de omhandlede teknologier vil i første omgang være interessant i systemer med mindre fisk i store tætheder (hvor dødeligheden normalt er størst). Der er flere eksempler i litteraturen på, at denne form for vandbehandling vil kunne føre til større bestandstætheder.

Med den store vandudskiftning danske modeldambrug drives med er det ikke formålstjenligt at behandle hele recirkuleringsstrømme. Behandling af en delstrøm på 5 - 20 % vil sandsynligvis være sufficient for at forbedre - og holde - vandkvaliteten. Samtidig vil en sådan behandling kunne føre til mindre friskvandsindtag.0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027