Change size of text Print
På anbefaling fra en tværpolitisk gruppe i Folketinget og efter samråd med miljø- og energiministeren og erhvervsministeren besluttede fødevareministeren i sommeren 2001 at nedsætte et udvalg, som skulle søge en afklaring af de fremtidige produktionsvilkår for saltvandsbaseret fiskeopdræt i Danmark, set i forhold til miljøkrav og relevante brugerinteresser. På basis heraf skulle udvalget stille forslag til fremme af en udvikling, der kan sikre en fortsat udnyttelse af erhvervets valutaskabende produktionspotentiale, samtidig med at miljøpåvirknin- gen minimeres og andre relevante brugerinteresser imødekommes.

I marts 2003 afleverede udvalget sin rapport, hvor man har identificeret tre hovedområder, hvor der er gode tekniske muligheder og økonomiske perspektiver for en dansk udvikling indenfor saltvandsbaseret fiskeopdræt. Det drejer sig om:

1. visse former for produktion af regnbueørreder,
2. produktion af højværdiarter som pighvar og tunge samt fiskeyngel i recirkula-
    tionsanlæg,
3. udvikling og eksport af anlæg og systemer til opdræt i recirkulationsanlæg, hvor
    Danmark i forvejen har et forspring.

Forudsætningerne for at udnytte disse tre udviklingsområder er,
- at det offentlige tilrettelægger forvaltningsrammer, der giver mulighed for denne
  udvikling
- at støtten til forskning og innovation målrettes i forhold til de kommercielle
  udviklingspotentialer og samfundsøkonomiske perspektiver
- at der i erhvervet er en evne til at løfte sig ud over enkeltmandsdrevet  småvirk-
  somhedsproduktion og ind i en industriel produktion og systemrådgivnings-
  funktion.

Hent rapporten, kortmappe og bilag her fra siden.

I 2010 lod Bygge & Landskabsstyrelsen udarbejde en rapport der afdækker mulighederne for at dyrke muslinger som 'afkobling' for havbrugenes næringsstoftilførsel til havmiljøet. Konklusionen er, at muslingerne er istand til at optage næringsstoffer der udledes fra havbrug (og naturligvis andre kilder). Der skal store anlæg til for at 'opsuge' alle næringsstoffer (N & P) og de producerede muslinger opnår ikke konsumstørrelse, men kan anvendes til foderfremstilling.
Læs rapporten her.

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027