Change size of text Print

Dambrugsudvalget (nedsat af Fødevareministeren med opbakning fra Miljø- og Energiministeren) anbefalede i sin rapport af marts 2002 (se Dambrugsrapporten her), etablering af et antal såkaldte Modeldambrug for ferskvandsdambrug. Denne etablering skulle ske med henblik på at få belyst og dokumenteret mulighederne for dambrugsintern fjernelse og omsætning af de produktionsbetingede forurenende stoffer. Herved skal der sikres muligheder for en udvidelse af den samlede dambrugsproduktion på en miljømæssig forsvarlig måde.


Der indgik oprindeligt 8 dambrug i forsøgsprojektet, men dags dato (primo 2008) er der 10 modeldambrug i drift - og flere er på vej. Her er et af de nyeste i Nr.Vium!

I de følgende under-menu-punkter kan man orientere sig om det videre forløb af denne anbefaling.


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027