Change size of text Print

Status for modeldambrug efter 1. år drift

I forbindelse med modeldambrugsforsøgene er der etableret et 'parallelt' projekt, hvori man søger at opsamle erfaringer fra driften af modeldambrugene og på denne måde bidrage til at sikre optimal drift af kommende dambrug der drives med et eller andet omfang af recirkulering.

Projektet kaldes 'Master Management System' (MMS) og dette projekt har i juli 2007 udarbejdet en samlerapport med drifterfaringer efter første års drift fra 6 af de 8 modeldambrug, der indgår i modeldambrugsprojektet, da de sidste to dambrug ikke havde afrapporteret status for første års drift, da man skrev rapporten. Statusrapporten blev også forelagt og drøftet på en temadag.

Til gengæld er alle 8 modeldambrug nu afrapporteret i henhold til de fastlagte rammer.

Læs herunder om de opnåede resultater fra moniteringsprojektets måle- og dokumentationsprogram, der har til formål at fremskaffe dokumentation for dambrugenes rensning og udledning af næringsstoffer og organisk stof. Konklusionerne er foreløbige og endelige konklusioner kan først drages når begge måleårs resultater er behandlet.

Læs også den faglige slutrapport for "Måle- og dokumentationsprojekt for modeldambrug"

Se rapporterne om:


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027