Change size of text Print

Baggrunden for modeldambrugsforsøgene

De samlede miljømæssige fordele ved modeldambrug kan være mangetallige, som blandt andet oplistet vedrørende især uhindret faunapassage i Dambrugsudvalgets rapport:

VandløbetDambruget
Fordele:Fordele:
"Død å"-strækning fjernesStabile produktionsforhold
Øget vandføring i dambrugenes omløbPåvirkninger fra variationer i indløbsvan-dets kvalitet reduceres eller elimineres
Påvirkning af opstemning opstrøms re-duceres, fjernes evt. heltØget effekt af renseforanstaltninger
Naturlige variationer i vandløbets vand-føring opretholdes i omløbeneVed brug af drænvand/grundvand kan opnås højere vandtemperaturer om vinte-ren og lavere om sommeren
Indtrængen af naturlig fauna i dambru-gene reduceresBedre muligheder for styring af manage-ment og produktionsmiljøet
Passageproblemer ved dambrugenes opstemninger og vandindtag, herunder afgitring, indretning af faunapassage (både op- og nedstrøms), opstemning m.v. løses langt nemmereReduceret smittepres
Udledning af medicin og hjælpestoffer reduceresReduceret behov for anvendelse af medicin og hjælpestoffer, herunder kalkning
Maksimumskoncentrationer af medicin og hjælpestoffer i vandløbene formindskesBedre arbejdsmiljø
Fald i vandløbets iltindhold nedstrøms reduceres/undgås
Ulemper:Ulemper:
IngenHøjere energiforbrug pr. kilo produceret fisk
Øget udledning af CO2
Risiko for opbygning af skadelige ammoniakkoncentrationer
Øget behov for overvågning og styring af driftsforholdene
Øget behov for backup-systemer: strøm, iltforsyning, pumper m.v.

Baseret på udvalgets arbejde og anbefalingerne fra den af udvalget nedsatte tekniske arbejdsgruppe vedrørende modeldambrug (Pedersen et al., 2003), udsendte Miljøministeriet i november 2002 en bekendtgørelse vedrørende modeldambrug (Bek. 923 af 8/11 2002). I denne bekendtgørelse fastslås de miljø- og driftsmæssige betingelser for kommende modeldambrug. Specifikt beskrives vilkårene for modeldambrugs udvidede foderforbrug under den såkaldte forsøgsordning, som indledningsvist kan meddeles op til 15 modeldambrug (af type 2 og 3) for en toårig driftsperiode, under forudsætning af deltagelse i et udvidet målings- og dokumentationsprogram, et såkaldt udvidet egenkontrolprogram.

Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Fiskeriundersøgelser har udarbejdet en teknisk rapport, "En undersøgelse af muligheder for etablering af måleprogram på såkaldte modeldambrug", som danner baggrund for overvågningen af dambrugene der er med i modeldambrugsforsøget.

Rapporten indeholder forslag til hvordan de forskellige deltagende modeldambrug kan udstyres med udstyr til dataopsamling og målingen af en række fysisk og kemiske variable, herunder målepunkter for måling af vandflow og vandkemisk prøvetagning, krav til placering m.v. jævnfør gældende tegninger på tidspunktet for afslutning af udarbejdelse af denne rapport.

Hvert af de deltagende modeldambrug er blevet besøgt og relevante tegninger og tekniske specifikationer gennemgået, i forsøget på at kunne opstille et statistisk pålideligt og optimalt måleprogram for hvert dambrug og på tværs af dambrugene, herunder diskussion af nødvendige indretningsmæssige justeringer inden måleprogrammets opstart i perioden juli-december 2004 (forskelligt fra dambrug til dambrug).

Dambrugenes overordnede indretning (status ultimo december 2003) er opsummeret i rapporten og mere detaljeret beskrevet i bilag.

DMU har i 2003 udgivet rapporten: "Modeldambrug: Specifikationer og godkendelseskrav (DMU_Arbejdsrapport_nr_183)" - populært kaldet 'Hjortnæs-rapporten'


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027