Change size of text Print

Ny bekendtgørelse

Miljøstyrelsen har den 3. marts 2011 udsendt forslag til ny bekendtgørelse for modeldambrug som bygger på udlederkontrol i stedet for den hidtil gældende ordning med foderkvoter til dambrugene.

Udkast til ny bekendtgørelse fastsætter regler for den højest tilladelige udledning af næringsstoffer og organisk materiale i forbindelse med godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 af visse ferskvandsdambrug.

Bekendtgørelsesudkastets væsentligste ændring i forhold til i dag er regler for, hvordan dambrug kan overgå fra regulering af forbrug af foder til udlederkrav. Udlederkrav fastsættes for BI5, fosfor, kvælstof og ammonium kvælstof.

Krav til medicin og hjælpestoffer fastsættes i medfør af bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder, og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet nr. 1022 af 25. august 2010.

Udkastet er i høring frem til den 2. april 2011.

Se udkast til ny bekendtgørelse her.
Se Miljøstyrelsens brev om høringen.


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027