Change size of text Print

Generalforsamling 2017

Forslag til dagsorden for Brancheorganisationen
AquaCircles Generalforsamling 2017

19. maj hos OxyGuard International A/S

Farum Gydevej 64, DK- 3520 Farum

Første indkaldelse til medlemmerne sendt per e-mail 14-02-2017

1.       Valg af dirigent

1.1.   Bestyrelsen foreslår Henrik Mortensen som dirigent

1.2.   Dirigenten indhenter resultat af valg til bestyrelsen og suppleanters fra faggrupper der har afholdt valg.
Udstyrsleverandører: Nuværende: Paw Petersen & Henrik Mortensen
Konsulenter: Bent Højgaard & Vacant
Primærproducent-gruppen indeholder pt. Dansk Akvakultur og ingen primære producenter.
GTS lægges ind under Universiteter ved godkendelse af vedtægtsændringer.

1.3.   Generalforsamlings godkendelse af resumé fra GF 2016

1.4.   Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

1.4.1.Sekretariatet kommenterer årsregnskabet
Regnskabet for 2016 udviser igen et positivt resultat, dog ikke så stort som 2015, primært fordi sekretariatet i 2016 har haft mindre honorarindtægter end i 2015. Til gengæld kan de nye kontingentsatser, besluttet på generalforsamling 2015, nu mærkes i regnskabet.

1.4.2.Sekretariatet fremlægger budget for det kommende regnskabsår

2.       Bestyrelsens beretning dækkende 2016 fremlægges af Bestyrelsens Formand og sekretær til godkendelse

3.       Drøftelse af strategi og arbejdsprogram for det kommende år til godkendelse.

3.1.   Bestyrelsen fremlægger følgende forslag

3.1.1.Brancheforeningen AquaCircle indmeldes i Foreningen Landbrug & Fødevarer.
Formand, næstformand og sekretær har haft en række møder med L&F. L&F har fremsendt et oplæg som ved- og fremlægges. Der er den ændring, at kontingent til L&F i 2017 kun vil andrage 5.000DKK på grund af det fremskredne tidspunkt for indmeldelsen.

3.1.2.Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at deltage aktivt og give indlæg på temadagen/ 'Farmers day' den 11. oktober i Aalborg ifm. DanFish 2017.
Sekretariatet arbejder pt. med innovationsnetværket for miljøteknologi mhp. at få norsk deltagelse på temadagen.
Sekretariatet har ligeledes videresendt invitation til deltagelse/tilmelding på Nordic RAS torsdag og fredag den 12. og 13. oktober.
Sekretariatet og bestyrelsen vil først for alvor forberede Farmers Day og eventuelle andre aktiviteter i forbindelse med udstilling og konferencen i Aalborg - efter sommerferien.

3.1.3.Øvrige indsatser: Sekretariatet arbejder med jævnlig kontakt til ambassaderne i Vietnam, Malaysia, Brasilien, Japan og Chile, Peru, Columbia, Nigeria, Zambia og Rusland. Sekretariatet arbejder med Miljøstyrelsen på en række områder og tilsvarende med Landbrug- og Fiskeristyrelsen og Regionerne. Sekretariatet bistår en række medlemmer med projektansøgninger og projektgennemførsel. Det er sekretariatets indtryk at disse samarbejdsformer vil kunne fortsætte til gavn for en større eller mindre kreds af medlemmer.

3.1.4.Sekretariatet ønsker i øvrigt generalforsamlingens vejledning vedrørende indspil der i højere grad er rettet mod bredere satsninger/fælles initiativer. Det kunne, men er ikke begrænset til, være temadage (emner?), udrednings-/forsknings-/udviklings- initiativer (et nyt 'REFA'), afprøvninger af nye teknologier, certificering af dansk vandrensningsteknologi (ETA/ETV) der anvendes i akvakultur, deltagelse i europæisk/international fælles markering af dansk Akvakultur-teknologi (messer, konferencer).

4.       Revision af vedtægter
Som opfølgning på beslutning på generalforsamlingen i 2016 har bestyrelsen gennemgået vedtægterne og fremlægger på årets generalforsamling et forslag til revidererede vedtægter til godkendelse.

5.       Fastlæggelse af kontingent.

5.1.   Bestyrelsen foreslår at kontingentet bevares uændret som besluttet på GF 2015.

5.1.1.På GF 2015 blev der åbnet for sponsorater, men hidtil har ingen sponsorer henvendt sig. Mulighederne er altså stadig åbne. Hjemmesiden skifter langsom karakter til en engelsksproget udgave, hvilket kan betyde at det kan blive mere interessant at få sit sponsorat markeret på www.aquacircle.org

6.       Valg af revisor

6.1.   Bestyrelsen foreslår at Carsten Poulsen/Daniit genvælges som 'generalforsamlingsvalgt revisor'.

7.       Indkomne forslag

7.1.   Det er ikke hidtil, til sekretariatet, indkommet forslag til behandling på GF

8.       Eventuelt

 


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027