Change size of text Print

Vedtægter

Vedtægter for brancheorganisationen AquaCircle

 

§ 1:  Navn og Hjemsted

Stk. 1:     Organisationens navn er AquaCircle - Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur. Organisationen er den 10. februar 2006 stiftet af en række danske firmaer, institutioner, organisationer og enkeltpersoner med interesse for recirkulationsteknologi i akvakultur. AquaCircle har hjemsted i Brøndby Kommune og adressen er Pligtgårdsvej 22, 2660 Brøndby Strand.

§ 2:  Formål

Stk. 1:     Det er AquaCircles formål at være et videnscenter, der kan medvirke til at understøtte og videreudvikle viden og teknologi der anvendes i akvakultur. Den opnåede viden og den efterfølgende innovation skal anvendes til at styrke såvel det danske opdrætserhverv, som det erhverv der udvikler, sælger og eksporterer komponenter, hele opdrætsanlæg samt serviceydelser i forbindelse hermed.

Stk. 2:     Det er ligeledes AquaCircles formål at formidle viden om recirkulationsteknologi i akvakultur til beslutningstagere og administratorer blandt myndigheder og finansielle institutioner samt til det øvrige samfund.

Stk. 3:     For at sikre rekrutteringen af kvalificerede forskere og medarbejdere til erhvervet er det endvidere AquaCircles formål at understøtte de relevante uddannelser på alle niveauer.

Stk. 4:      AquaCircle skal stimulere til netværksdannelse blandt parterne. Disse netværk, eller dele heraf, forventes at initiere fælles projekter og konkrete initiativer til fremme af AquaCircles formål.

 

Disse opgaver kan omfatte:

§  Identificering af problemstillinger, som forskningen kan bidrage til at analysere og løse

§  Udarbejdelse af anbefalinger til netværk således, at forsknings- og udviklingsindsatsen kan være målrettet og relevant

§  Medvirken til en koordination af uddannelses- og forskningsaktiviteter

§  Formidling af forskningsresultater

§  Stimulering af innovationen blandt de deltagende erhvervspartnere

§  Fremme profileringen af dansk recirkulationsteknologi i akvakultur, såvel i Danmark som i udlandet.

 

Dette kan bl.a. ske ved deltagelse i konferencer, udstillinger, eksportfremstød, samt ved udarbejdelse af generisk informationsmateriale. AquaCircle skal i videst muligt omfang understøtte parternes muligheder for deltagelse i projekter, såvel nationale som internationale.

§ 3:  Medlemmer

Stk. 1:     Medlemskab er åbent for alle, der beskæftiger sig med eller interesserer sig for recirkulationsteknologi og akvakulturteknologi, såvel firmaer som institutioner, offentlige myndigheder, organisationer og enkeltpersoner.

Stk. 2:     Medlemskab tegnes for et år ad gangen.

Stk. 3:     Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel til et kalenderårs udløb.

Stk. 4:     Medlemmerne er forpligtede til at overholde organisationens vedtægter og leve op til formålsbestemmelsen og er berettigede til at opnå indsigt i organisationens projekter, initiativer og opgaver.

Stk. 5:     Medlemmer, såvel i sektion 1 som i sektion 2 (se § 5) har stemmeret.

 

§ 4:  Organisering og struktur

Stk. 1:     AquaCircle er en brancheorganisation organiseret som et "videncenter uden mure".

Stk. 2:     Medlemmerne placeres alt efter deres beskæftigelse og interesse i faggrupper.

Stk. 3:     Organisationens ledelse udgøres af en Bestyrelse.

Stk. 4:     Den daglige koordination varetages af et sekretariat.

§ 5:  Faggrupper

Stk. 1:     For at give overskuelighed i medlemsskaren, samt for at sikre et hensigtsmæssigt underlag for valg til Bestyrelsen (se § 6), placeres medlemmerne i den af følgende faggrupper, som de primært erhvervsmæssigt tilhører:

Sektion 1:

§  Anlægsleverandører

§  Udstyrsleverandører

§  Foder- & iltleverandører

§  Rådgivere

§  Primærproducenter og deres brancheorganisationer

Sektion 2:

§  Øvrige firmaer, og institutioner

§  Studerende og øvrige privatpersoner


Faggrupperne i Sektion 1 kan hver udpege et medlem til Bestyrelsen.

 

Stk. 2:     Ved indmeldelse i AquaCircle angiver det nye medlem hvilken faggruppe, der vil være relevant. Såfremt man ønsker placering i Sektion 2 aftales dette udelukkende med sekretariatet. Ønsker man derimod placering i en faggruppe under Sektion 1, orienterer sekretariatet Bestyrelsesmedlemmet for den pågældende faggruppe.

Stk. 3:     Såfremt det pågældende Bestyrelsesmedlem afviser optagelsen kræver dette en skriftlig begrundelse. Det nye medlem kan herefter vælge at lade sig placere i Sektion 2 eller anke afvisningen, der så forelægges for den samlede Bestyrelse.

Stk. 4:     Bestyrelsen kan til generalforsamlingen, eller en ekstraordinær generalforsamling, indstille etablering af nye faggrupper og/eller nedlæggelse af eksisterende.

Stk. 5:     Et medlem, der ved udtalelser eller handlinger skader organisationens omdømme eller arbejde, eller et medlem, der i øvrigt væsentlig misligholder sine forpligtelser, kan ekskluderes. Beslutning om eksklusion træffes på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling med samme majoritet som ved vedtægtsændringer (se § 11).§ 6:  Bestyrelsen

Stk. 1:     AquaCircle ledes af 'Bestyrelsen for AquaCircle', i det følgende benævnt Bestyrelsen. Bestyrelsen har ansvaret for styring af AquaCircle og koordinering af brancheorganisationens aktiviteter.

Stk. 2:     Bestyrelsen sammensættes, så den er bredt dækkende for medlemskredsens interesseområde. Hver af faggrupperne i AquaCircles Sektion 1 udpeger derfor et ordinært medlem til Bestyrelsen samt en suppleant. Valget sker ved simpelt stemmeflertals valg i faggruppen (se også stk. 3). Bestyrelsen udgøres således af de ordinært valgte medlemmer i et antal svarende til antallet af faggrupper.

Stk. 3:     Valget af Bestyrelsesmedlemmer er gældende for 2 år. I lige årstal vælges medlemmer fra anlægsleverandører, foder- & ilt-leverandører. I ulige årstal vælges medlemmer fra udstyrsleverandører, rådgivere og primærproducenter. Bestyrelsen bestemmer hvilket år, der skal foretages valg i eventuelle nye faggrupperinger.

Stk. 4:     De enkelte faggrupper vælger deres repræsentant og en suppleant til Bestyrelsen således, at navnene på de nyvalgte er sekretariatet i hænde senest 1 måned før generalforsamling. Såfremt faggrupperne ikke holder møder, hvor valget kan afvikles, vil sekretariatet i fællesskab med det siddende Bestyrelsesmedlem for den pågældende faggruppe organisere en skriftlig afstemning.

Stk. 5:     Bestyrelsen afholder minimum 2 møder om året. Umiddelbart efter generalforsamlingen (se § 8) afholdes der et konstituerende møde i Bestyrelsen, hvor der vælges en formand og en næstformand for det kommende år.

Stk. 6:     Suppleanterne skal have tilsendt samme mødemateriale som Bestyrelsesmedlemmerne, men har ikke stemmeret på møderne. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer.

Stk. 7:     I tilfælde af at det ordinære medlem af Bestyrelsen er forhindret i at give møde vil en suppleants deltagelse ske på lige fod som det ordinære medlem, og suppleanten har stemmeret.

Stk. 8:     Bestyrelsens beslutninger træffes efter simpelt stemmeflertal.

Stk. 9:     Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 10:  Lederen af AquaCircles sekretariat deltager som sekretær i Bestyrelsens møder.

Stk. 11:  Over forhandlingerne i Bestyrelsen føres et referat som underskrives af de i Bestyrelsesmødet deltagende medlemmer.

Stk. 12:  Bestyrelsen er bemyndiget til at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.

§ 7:  Tegning/hæftelse

Stk. 1:     Organisationen tegnes af to af følgende i forening; formanden, næstformanden og sekretariatslederen.

Stk. 2:     Ved meddelelse af prokura samt ved optagelse af lån samt køb og salg af fast ejendom tegnes organisationen dog af den samlede Bestyrelse.

Stk. 3:     Der påhviler ikke organisationens medlemmer nogen personlig hæftelse for de organisationen påhvilende forpligtelser.

§ 8:  Generalforsamling

Stk. 1:     Generalforsamlingen er organisationens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes i Danmark.

Stk. 2:     Generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned, idet mødet søges afholdt 'back-to-back' til andre faglige relevante arrangementer. Mødet, der organiseres af Bestyrelsen og sekretariatet, er opdelt i en faglig og i en organisatorisk del.

Den organisatoriske del indeholder som minimum følgende punkter:

                         §  Årsberetning dækkende det forløbne år fremlagt af
                       Bestyrelsens formand til godkendelse.

§  Revisionspåtegnet årsregnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse.

§  Fremlæggelse af strategi og arbejdsprogram for det kommende år til godkendelse.

§  Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.

§  Fastlæggelse af kontingent.

§  Valg af revisor.

Stk. 3:     Bestyrelsen har ansvaret for fremstilling af de nødvendige dokumenter forud for generalforsamling.

Stk. 4:     Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde forslag til dagsorden.

Stk. 5:     Forslag til vedtægtsændringer (se også § 11) skal være udsendt i deres fulde ordlyd til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6:     Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis mindst 3/4 af Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kræver dette. Det ekstraordinære møde skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Dagsorden skal følge med indkaldelsen.

Stk. 7:     Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer fra såvel sektion 1 som sektion 2. Der stemmes efter simpelt stemmeflertal, med mindre andet er særligt foreskrevet i vedtægterne.

Stk. 8:     Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til sekretariatet senest 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse, således disse kan fremsendes til samtlige medlemmer senest en uge før generalforsamlingen.

 

§ 9:  Sekretariat

Stk. 1:     Der tilknyttes et sekretariat for AquaCircle. Sekretariatet har den koordinerende funktion og er AquaCircles "adresse" internt og eksternt og varetager efter samråd med Bestyrelsens formand og næstformand korrespondance og øvrige eksterne kontakter på vegne af AquaCircle

Stk. 2:     Sekretariatet har endvidere til formål at servicere AquaCircles medlemmer, netværk og Bestyrelse.

Stk. 3:     Sekretariatets funktioner er beskrevet i det vedhæftede Bilag 1.

 

§ 10:  Økonomi

Stk. 1:     Organisationens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2:     Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af valgt revisor.

Stk. 3:     AquaCircle er en 'not for profit organisation' og økonomien i AquaCircle skal udelukkende anvendes til drift af Sekretariatet og den dertil knyttede formidlingsvirksomhed.

Stk. 4:     Finansieringen kan ske ved kontingentindbetalinger fra AquaCircles medlemmer, ved deltagerbetaling i arrangementer, ved brugerbetaling for visse ydelser, sponsorater, gaver samt ved eksterne bevillinger.

Stk. 5:     Kontingent fastsættes henholdsvis for sektion 1 og sektion 2 medlemmer for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen.

Stk. 6:     AquaCircle må ikke drive nogen form for virksomhed, der kan betragtes som konkurrerende med medlemmernes.

Stk. 7:     Projekter, der udvikles i regi af, eller med basis i AquaCircle, skal finansieres af de deltagende parter, samt den eksterne finansiering, der kan opnås i forbindelse hermed.

Stk. 8:     I forbindelse med Generalforsamlingen udarbejder Bestyrelsen et budget, der bl.a. indeholder en finansieringsmodel for det kommende år.

Stk. 9:     Det årlige kontingent forfalder til betaling pr. 15. februar

Stk. 10:  Indbetalt kontingent refunderes ikke i tilfælde af udmeldelse.

 

§ 11:  Ændring af vedtægterne

Stk. 1:     Ændring af vedtægterne kan alene ske på generalforsamling, eller en ekstraordinært indkaldt generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for ændringen (se også § 8).

 

§ 12:  Opløsning

Stk. 1:     Til organisationens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er Bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilket opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. Ved organisationens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om, hvorledes der forholdes med organisationens eventuelle formue, idet det dog forudsættes, at formuen anvendes i overensstemmelse med organisationens formål.

§ 13:  Voldgift

Stk. 1:     Stridigheder om anvendelse af disse vedtægter afgøres ved voldgift

Stk. 2:     Voldgiftsretten skal bestå af to voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én samt én af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valg af opmand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori organisationen har hjemsted. I øvrigt henvises til lov nr. 181 af 24.5.1972 om voldgift.

Nærværende vedtægter er vedtaget på AquaCircles ordinære generalforsamling den 8. maj 2018

Relateret

Vedtægterne kan også downloades i pdf-format.

Vedtægter for en forening er et sæt dynamiske retningslinier der løbende holdes ajour med virkeligheden. Derfor vil der fra tid til anden forekomme ændringer i AquaCircles vedtægter. Har du en mening og/eller forlag til ændringer, så tag kontakt til et bestyrelsesmedlem eller sekretariatet.

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027