Change size of text Print

- i daglig tale EFF -

er navnet på den EU-strukturfond, der i juli 2004 oprindeligt blev fremlagt af Kommissionen. Forskellige politiske 'trakasserier' førte til at gennemførslen af EFF først faldt endeligt på plads sidst på sommeren 2007. Fondet støtter  udviklingen af  fiskeri og akvakultur i perioden 2007-2013. Fonden stiller tilskudsmidler til rådighed til at fremme udviklingen inden for fiskeri- og akvakultursektoren. EFF afløser FIUF-programmet der sluttede med udgangen af 2006.


Det Danske handlingsprogram - "Program for udvikling af den danske fiskeri og akvakultursektor" - og "Strategi for udvikling af den danske fiskeri og akvakultursektor 2007-2013" er således de to nationale modstykker til EFF og redegør for hvordan man i Danmark vil prioritere og implementere den europæiske forordning. De to danske dokumenter er i 2007 sendt til Kommissionen med henblik på en 'blåstempling', således at danske priorteringer kan opnå støtte fra EU. Der vil i gennemsnit blive stillet ca 700 mio. ? til rådighed om året (til fordeling mellem alle medlemslande og på alle prioriterede områder).

Foranstaltningerne under EFF er tilpasset de nye behov såvel i fiskeriet og akvakulturen som i de berørte kystområder, hvor der drives fiskeri. Formålet med fonden er at bidrage til at reducere fiskeritrykket, så fiskebestande kan genoprettes, og at fremme anvendelsen af mere miljøvenligt udstyr og mere miljøvenlige metoder såvel i fiskeriet og akvakulturen som i forarbejdningen af afsætningen af fiskerivarer. Der vil gennem EFF også blive ydet støtte til de kystområder med fiskeri, der er hårdest ramt af jobtab, så de lettere kan diversificere og styrke deres økonomiske grundlag. Der vil også kunne ydes støtte til fællesinitiativer og tiltag, der fremmer lige muligheder. Det er op til medlemsstaterne at afgøre, hvilken foranstaltningskombination der bedst passer til deres områder. Som det blev besluttet i 2002-reformen af den fælles fiskeripolitik, vil der efter de nye regler ikke længere kunne ydes støtte til flådefornyelse, eksport af fartøjer eller oprettelse af blandede selskaber.

Generaldirektoratet for fiskeri og maritime anliggende har fremstillet en udmærket oversigtelig gennemgang af de 5 prioriterede indsatsområder.

EFF bidrager til at sikre bæredygtige fiskerier og fiskerisamfund
Den teknologiske udvikling har medført, at der er brug for færre fartøjer og mindre arbejdskraft. For at imødegå overfiskning og udfiskning af bestande og virkningerne af jobtab fokuserer EFF på foranstaltninger, der skal skabe bæredygtighed ved at tilskynde til mindre, men bedre fiskeri, og gøre kystsamfund mindre afhængige af fiskeri.

Eksempler:

Støtte til fangstsektoren

 • Der vil kunne ydes støtte til fartøjsejere og besætninger, der er tvunget til midlertidigt at indstille fiskeriet, fordi fiskebestande skal genoprettes, fordi en fiskeriaftale ikke er blevet fornyet, eller fordi der er sket en naturkatastrofe.
 • Der indføres uddannelses-, omskolings- og førtidspensioneringsordninger.
 • Der vil kunne ydes støtte til anvendelse af fiskeredskaber, der er mere skånsomme mod havmiljøet.
 • Der vil blive indført specifikke uddannelsesincitamenter for unge fiskere.
 • Der vil kunne ydes støtte til forbedring af sikkerhed og hygiejne om bord.
 • EFF vil finansiere endelig oplægning af fiskerfartøjer, idet støttebetingelserne dog skærpes
 • Der indføres støtteforanstaltninger for den del ikke-industrialiserede fiskerflåde.

Akvakultur, forarbejdning og afsætning

 • EFF yder støtte til anskaffelse og anvendelse af miljøvenligt udstyr og miljøvenlige metoder.
 • I betragtning af markedssituationen vil der blive ydet støtte især til mindre virksomheder.
 • Der vil kunne ydes støtte til skaldyrsproducenter, der er tvunget til midlertidigt at indstille høsten.

Bæredygtig udvikling i kystområder med fiskeri

 • Der vil kunne ydes støtte til foranstaltninger, der diversificerer og styrker det økonomiske grundlag i fiskerisamfund, som er særligt hårdt ramt af udfiskningen af bestande, og til projekter, der fremmer kvinders stilling i sådanne samfund.

Fællesinitiativer

 • Der vil kunne ydes støtte til projekter, der er til gavn for såvel fiskeriet som akvakulturen.

Ministerrådet, medlemslandenes ministre med ansvar for fiskeri og akvakultur, vedtog forslaget: Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. Juli 2006 om Den Europæiske fiskerifond.


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027