Change size of text Print

EUs Akvakulturstrategi

I 2002 fremlagde EU-Kommissionen en strategi for udvikling af EUs akvakultur over de næste 10 år. Strategien har tre fokusområder:
  • Fiskeopdræt i ferskvand
  • Marint opdræt af fisk
  • Marint opdræt af muslinger (to-skallede bløddyr)
Strategien peger på den nødvendige udvikling af sektoren som en stabil industri som kan medvirke til at forsyne det europæiske marked og samtidig sikre stabile ansættelsesforhold - hvor Kommissionen særligt lægger vægt på at sikre arbejdspladser i udkantsområderne og ser akvakultur som en erstatningsindustri for mistede fiskerimuligheder.
Kommissionen lægger videre vægt på at udviklingen skal være markedsdrevet og man understreger, at man ikke vil støtte produktion der ikke kan afsættes! Til gengæld ser man gerne nye arter og produkter lanceret sammen med bedre marketingsstrategier. Privat kapital skal fortsat (2002) være den primære 'driver' i udviklingen.

Videre fremsætter Kommissionen ønsker om at fortsat udvikling må tage udgangspunkt i videre teknologiske landvindinger, der sikrer en såvel socio-økonomisk, som natur-ressourcemæssig bæredygtighed.

Europaparlamentet fik senere i 2002 lejlighed til at kommentere på Kommissionens strategi.

I april 2009 fremlagde Kommissionen et forslag til revideret strategi, blandt andet baseret på en åben høringsrunde, hvor alle interessenter kunne komme til orde.
I forbindelse med offentliggørelse af den reviderede strategi havde Kommissionen ladet fremstille en videofilm om akvakultur i Europa: "Aquaculture - opportunities for development".

Siden april 2009 har Kommissionens forslag til en revideret strategi været i høring i diverse udvalg (Fiskeriudvalget, udvalget for sundhed og miljø)..

EU-parlamentet, som nu ikke længere fungerer som et rådgivende organ (efter Lissabon-aftalen), men er 'med-lovgiver', har samlet høringssvarene og afgivet rapport/betænkning til Kommissionen i juni 2010.

En del af de afgivne svar og rekommandationer har særlig betydning for recirkuleret opdræt - og i denne udgave af betænkningen har AquaCircles sekretariat foretaget markeringer, hvor blå markering skønnes at have særlig betydning for recirkulationsteknologierne og anlæg der benytter/vil benytte denne teknologi.

Det bør også bemærkes at Parlamentet i sin betænkning beder Kommissionen om at være mere opmærksom på dyrevelfærd, på at etablere et europæisk miljømærke - og afslutningsvist:
"opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremme forskning og udvikling i forbindelse med akvakultur og at lægge hovedvægten på integrerede og lukkede recirkulerede systemer for vand".0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027