Change size of text Print

EU-høring om den fremtidige akvakultur satsning

Europa-Kommissionen startede i juni 2007 en høring om akvakulturs udviklingsmuligheder i EU. En støt stigning i efterspørgslen efter fiskevarer har givet et stort potentiale for yderligere udvidelse af akvakulturproduktion af fiskevarer. Høringen har til formål at klarlægge, hvad man bør gøre på EU-plan, så både forbrugerne og branchen selv drager størst mulig fordel af denne udvikling, samtidig med at akvakultur finder sted på bæredygtig måde. Der blev lagt et detaljeret høringspapir ud på internettet, og interesserede parter og borgerne kunne indtil den 15. juli 2007 give deres synspunkter til kende over for Kommissionen.

 Joe Borg, EU-kommissær for fiskeri og maritime anliggender, udtalte: "Akvakultursektoren i Europa står konkurrencemæssigt stærkt på flere punkter, men den har også en række problemer, bl.a. strenge miljø- og sundhedskrav og stigende konkurrence fra producenter i tredjelande. Vi må have lagt en strategi, der kan give os den bedst mulige vækst til gavn for både producenter og forbrugere på miljøvenlig vis."

Se Kommissærens forord, baggrundsdokument og selve høringsdokumentet med spørgsmål til debat (på engelsk):

I høringspapiret omtales en lang række emner, bl.a.

  • de økonomiske udsigter for akvakultur i EU
  • branchens miljøproblemer
  • folkesundhed samt dyresundhed og -velfærd
  • nye arter og muligheder for akvakultur
  • teknologisk udvikling og fysisk planlægning
  • EU-støtte til bæredygtighed
  • forskningens rolle.

I 2002 udsendte Kommissionen en meddelelse med en strategi for bæredygtig udvikling inden for europæisk akvakultur (IP/02/1340 ). Strategien tager sigte på stabilitet for branchen, sikker beskæftigelse og beskyttelse af sundhed og miljø. Den beskrev forskellige initiativer, som skulle tages på EU-plan og af medlemsstaterne og branchens virksomheder.

De vigtigste initiativer på EU-plan var at opstille rammerne for støtte til en bæredygtig udbygning af akvakultur med strukturfondsmidler, at fremme forskning og innovation og at sikre et højt niveau af miljø-, forbruger- og dyrebeskyttelse. De fleste af initiativerne er nu sat i gang, især gennem Den Europæiske Fiskerifond, som blev oprettet i 2006, og syvende forskningsrammeprogram, som der nu indkaldes forslag og udarbejdes projekter under.

I dag fem år senere ser det ud som om de fleste af de erkendte problemer stadig er de samme. Men tiden er alligevel inde til at gøre status over, hvor langt man er kommet med problemerne, hvordan markedet har udviklet sig, og hvor langt den teknologiske udvikling er nået, og til at starte en debat med alle interesserede parter om den videre udbygning af bæredygtig akvakultur i EU. Høringspapiret på internettet var grundlag for de høringsmøder, der blev afholdt med interesserede parter senere i 2007. Desuden indsendte mange organisationer deres respons direkte. Du kan læse EAS, (European Aquaculture Association) indlæg i høringen her. Også Dansk Akvakultur indsendte høringssvar. Det hele blev fulgt op af en konference 15-16 november, hvor man drøftede akvakulturs udviklingsmuligheder i Europa. Det betyder, at 2002-strategien måske skal ajourføres. Se dagsorden for konferencen og klik dig evt. frem til de enkelte indlæg. Der er udarbejdet referat fra konferencen.

Her kan man læse de respons modtaget i høringsperioden.


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027