Change size of text Print

Akvakultur Strategi 2014-2020

Med reformen af den fælles fiskeripolitik er der et krav om, at medlemsstaterne udarbejder en national flerårig strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren. NaturErhvervstyrelsen, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen har derfor udarbejdet udkast til Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020.

Formålet med strategien er at anvise retning for en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark frem mod 2020. Udviklingen skal opnås ved en øget ressourceeffektivitet og forbedret konkurrenceevne i sektoren, som vil både skabe værdi, vækst og arbejdspladser.

Målene for strategien i 2020 er, at produktionen af fisk og skaldyr er forøget med 50 procent, at den økologiske produktion udgør 10 procent, at kvælstofbelastningen pr. produceret enhed er reduceret med 25 procent, at eksporten af fisk og skaldyr er forøget med 50 procent og at eksporten af fiskefoder og miljøteknologi er tredoblet i 2020. Målene skal nås via 7 pejlemærker indenfor 3 spor: Administrationsgrundlaget, viden og teknologi samt produkter og marked.

Forslaget til strategi udsendes hermed i offentlig høring. Efter den offentlige høring vil strategiudkastet blive behandlet politisk. Den endelig strategi forventes præsenteret i løbet af foråret 2014.

Udkast til stategien kan læses/downloades her

Høringsbrev og liste over høringsberettigede er her


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027