Change size of text Print

RENS-TEK
Optimerede rensningsteknologier
til forbedret drift af recirkulerede
opdrætsanlæg.

- Forprojekt/udredning

[Læs hele projektbeskrivelsen/ansøgningen.]

Forventningerne om en kraftig forøgelse af den danske produktion af opdrætsfisk, samtidig med en reduktion i udledning af næringsstoffer, baseres i vid udstrækning på øget brug af recirkuleringsteknologi. Akvakultur i recirkulerede anlæg stiller store krav til de rensningsteknologiske foranstaltninger, som er helt afgørende for at sikre og opretholde en stabil og god kvalitet af produktionsvandet i opdrætsanlæggene. Selv om opdræt i anlæg med vekslende grader af recirkulering af produktionsvandet drives med en vis succes, er der mange endnu uløste problemstillinger i forhold til dette. Øget overvågning og styring, baseret på en bedre forståelse for såvel biologiske som tekniske forhold, og rensningsteknologiske interaktioner mellem disse vil utvivlsomt kunne medvirke til en forbedret kvalitet af produktionsvandet i opdrætsanlæg.

Det vurderes, at en større og bredere indsatsramme, med sammenhængende og koordineret indsats af såvel forskning som teknologisk udvikling indenfor optimering af produktionsvandsrensning, vil være et formålstjenligt redskab for at nå frem til forbedret performance, stabilitet og driftsrobusthed af recirkulerede opdrætsanlæg. En sådan indsats vil kraftigt medvirke til at sikre, at de store investeringer, som forventes foretaget indenfor recirkulationsanlæg til opdræt, på mere sikker vis kan tjene sig hjem. Samtidig vil denne viden være en vigtig ballast for øget eksport af dansk teknologi, udstyr og know-how indenfor opdrætssektoren.

De væsentligste rensningsmæssige problemstillinger og rensningstekniske dilemmaer i recirkulerede akvakulturanlæg, som branchen i dag udfordres af, har været på dagsordenen i forbindelse med Aquacircle's temadag for vandrensning i recirkulationsanlæg (marts 2007) samt ved årsmødet i april 2007.  Forholdene har videre været fremlagt og drøftet blandt danske nøgleaktører indenfor recirkulationsteknologi i opdrætsanlæg, hvor der var enighed om vigtigheden af en målrettet satsning på dette felt.

Branchen finder, at grundlaget for en rammeindsats må etableres gennem en grundig 'screening', hvor problemer og behov identificeres, beskrives og prioriteres. En 'screening', der gennemføres i form af et forprojekt, må involvere såvel branchens systembyggere, udstyrsproducenter og de viden- og forskningsinstitutioner, som kan bidrage med den nødvendige proces knowhow indenfor området. Igangværende, ansøgte og påtænkte projektaktiviteter indenfor området bør inddrages i screeningen.

Resultatet af forprojektets screening skal ideelt set skitsere den flerårige indsats i et prioriteret forløb med identifikation af mulige løsningsparter, omkostningsoverslag og mulige finansieringskilder.

Læs hele projektbeskrivelsen/ansøgningen.

Læs artiklen: "Håndtering af slam fra recirkulerede akvakulturanlæg", skrevet af Per Elberg Jørgensen, DHI som et elektronisk bilag til Dansk Akvakulturs Nyhedsbrev.

Nu er RensTek - rapporten færdig - læs/download den her! 


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027