Change size of text Print

I perioden 2001 - 2004 blev der gennemført 3 danske projekter med fokus på medicin og hjælpestoffer i dambrugserhvervet

De tre projekter er alle afrapporteret i denne rapport: "Undersøgelse af biologiske halveringstider, sedimentation og omdannelse af hjælpestoffer og medicin i dam- og havbrug, samt parameterfastsættelse og verifikation af udviklet dambrugsmodel"

Projektet, "Undersøgelse af eventuelle miljøpåvirkninger ved anvendelse af hjælpestoffer og medicin i ferskvandsdambrug, samt metoder til at reducere/eliminere sådanne påvirkninger" (DFU-rapport nr. 79-00), var et litteraturstudie og gav en række anbefalinger til konkrete undersøgelser.

Projektet "Undersøgelse af biologiske halveringstider, sedimentation og omdannelse af brintoverilte i dambrug, samt parameterfastsættelse og verifikation af udviklet dambrugsmodel", der blev aktualiseret, som følge af en væsentlig øget interesse for substitution af specielt formaldehyd til oxidationsmidler, baseret på brintoverilte, kan derfor ses som en opfølgning på nogle af de anbefalinger det første projekt gav. Som bilag til hovedrapporten er der lavet en teknisk rapport med uddybende beskrivelser.

Da projektet blev defineret var de eksisterende metoder til kvantificering af de relevante antibiotika utilstrækkelige. I løbet af projektperioden fik Steins Laboratorium A/S mulighed for at implementere en ny metode til kvantificering af antibiotika i dambrugsvand, med meget lavere detektionsgrænser end tidligere metoder kunne præstere. Som et tillægsprojekt finansieret af medicinalfirmaerne, der forhandler de pågældende antibiotika, blev der i 2003 igangsat en mere regelret kvantificering af antibiotika i forbindelse med tre egentlige behandlinger i det opmålte dambrug. Resultaterne af disse undersøgelser er ligeledes medtaget i rapporten.

NY !

 Optimering af behandlingseffekten i akvakultur

Danmarks miljøundersøgelser har primo april 2008 udgivet en rapport med ovennævnte titel. Rapporten beskriver forsøgsarbejder med formalin og brintoverilte i bekæmpelse af fiskedræber. Resultaterne viser blandt andet, at der opnås fremragende effekter ved reducerede koncentration - blot opholdtiden forlænges. 100% af fiskene i forsøget overlevede. Videre viser arbejdet, at biofilteret (hvis et sådant forefindes) omsætter formalin, hvorfor der løbende må tilsættes formalin for at holde koncentrationen. Dette er spændende nyt - og endnu et argument for at indføre vandrensning i form af biologisk filter! På baggrund af forsøgene kan man altså forvente en kraftigt reduktion (helt undgå) i udledning af hjælpestoffet formalin til recipienten! Forsøg med brintoverilte er også lovende, men i de afviklede forsøg gav det problemer med efterfølgende kraftig bevoksning i biofilteret.

Læs/download hele rapporten her


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027