Change size of text Print

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

I 2006 igangsatte Fødevareministeriet en høringsproces med det formål at skabe grundlaget for et nyt handlingsprogram for dansk fiskeri og akvakultur. Der blev ligeledes afholdt et seminar, hvor branchen og andre med interesse for fiskeri og akvakultur kunne komme med indspil. På baggrund af høring og seminar blev der udarbejdet et idekatalog. I oktober 2006 var programmet færdigudarbejdet og regeringen og Dansk Folkeparti var forligspartnerne bag handlingsplanen "En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur". I November blev lovforslag til ny lov om udvikling af fiskeri og akvakultur vedtaget i folketinget.

Sidst på foråret 2007 har man endelig færdigformuleret såvel en strategi som et handlingsprogram, som sendes til høring hos EU-Kommissionen med henblik på at få det nationale udviklingsforløb godkendt til støtte fra denEuropæiske Fiskeri Fond.

I 'dødvandet' mellem FIUF og EFF programmerne har man i Danmark ydet tilskud til projekter og investeringer med udgangspunkt i de politiske prioriteringer der lå bag FIUF-programmet, mens man har anvendt de budgetterede midler der oprindeligt var tiltænkt disponeret på baggrund af de politiske prioriteringer der ligger bag EFF-programmet. Læs her hvilke tilskud der blev givet i 2007.

I starten af 2008 udsendte Direktoratet for Fødevareerhverv en række betænkninger, som skal sætte EFF i praktisk brug, i høring:

Dansk akvakultur har afgivet høringssvar med kommentarer til de 4 bekendtgørelser.

Den Europæiske Fiskeri Fond er nu operationel

Den 8. maj 2008 blev den Europæiske Fiskeri Fond operationel i Danmark ved offentliggørelsen af en række bekendtgørelser:

Bekendtgørelse nr. 198 af 27. marts 2008 om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder.
Det fremgår bla.a af bekendtgørelsen, at tilskud kan ydes til investeringer i fiskerihavnes faciliteter i eksisterende fiskerihavne og landingssteder, forudsat investeringerne har til formål at forbedre ydelser, der tilbydes i forbindelse med fisker- eller akvakulturfartøjers brug af fiskerihavnen eller landingsstedet eller vedrører landing,omsætning og opbevaring af fiskerivarer eller akvakulturprodukter i forbindelse med 1. omsætningsled, herunder fiskeauktion.
Der er udarbejdet en vejledning for ansøgning og her kan du downloade ansøgningsskema.

Bekendtgørelse nr. 200 af 27. marts 2008 om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter.
Formålet med tilskudsordningen er at fremme forarbejdningsindustriens udvikling i såvel miljømæssig som økonomisk bæredygtig retning og at bidrage til produktion og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter af høj kvalitet, at fremme virksomhedens udvikling og modernisering samt tilpasning til ændrede forsynings- og markedsforhold.
Bekendtgørelsen kan også læses på retsinformation.
Der er udarbejdet en vejledning for ansøgning og her kan du downloade ansøgningsskema

Bekendtgørelse nr. 330 om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger. Bekendtgørelsen kan også læses på retsinformation.
Tilskud gives til omlælægning til økologisk produktion, deltagelse i EMAS samt kontrol og eliminering af sygdomme.
Der er endnu ikke udarbejdet en vejledning.

Bekendtgørelse nr. 331 af 5. maj 2008 om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.
Formålet med ordningen er at beskytte den akvatiske fauna og flora samtidig med at vandmiljøet forbedres.  Ordningen omfatter tre forskellige indsatsområder:

  • Genoprettelse af indre vandveje
  • Beskyttelse og forbedring af miljøet inden for rammerne af NATURA 2000
  • Direkte udsætning af levende akvatiske organismer

Under ordningen kan der blandt andet gives tilskud til: 

  • Udgifter til genopretning af indre vandveje, herunder etablering af gydebanker og vandringsveje
  • Udgifter til bevarelsesforanstaltninger nødvendige som følge af en NATURA 2000 forvaltningsplan
  • Udgifter til monitering og overvågning af arter og habitater og andre udgifter i forbindelse med udarbejdelse af NATURA 2000 forvaltningsplaner
  • Udgifter til indkøb, produktion og transport af akvatiske organismer i forbindelse med tilskud til direkte udsætning. Bemærk, at kun udsætninger i medfør af planer godkendt af EU-kommissionen er tilskudsberettigede 

Der anvendes forskellige ansøgningsskemaer til de tre forskellige indsatsområder under ordningen. Dvs. at hvis fx der både søges om tilskud til fx genoprettelse af indre vandveje og til udsætning af levende akvatiske organismer, skal der indsendes to ansøgningsskemaer.   Vejledning omfatter reglerne for ansøgning om tilskud under alle indsatsområder. Hvis særlige betingelser er gældende for ansøgninger under det ene eller andet område, er det fremhævet i vejledningen. Vejledning af ansøgningsskemaer er endnu ikke tilgængelige (15.maj 2008). Følg med på ministeriets hjemmeside.  Bekendtgørelsen kan også læses på retsinformation

Bekendtgørelse nr. 332 af 5. maj 2008 om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren
Bekendtgørelsen kan også læses på retsinformation.
Der er udarbejdet en vejledning for ansøgning og her kan du downloade ansøgningsskema.

Bekendtgørelse nr. 333 af 5. maj 2008 om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder
Bekendtgørelsen kan også læses på retsinformation.

Kun lokale aktionsgrupper (defineret i landdistriksprogrammet) kan ansøge om tilskud. Blandt tilskudsberettigede formål er aktiviteter der har til formål at bidrage til en bæredygtig udvikling af fiskeriområderne, med henblik på, at:
1) Styrke konkurrenceevnen i fiskeriområderne, hvor den kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:
    a) Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder uden for fiskeri- og akvakultursektoren med op til
        10 medarbejdere og en årlig omsætning under 2 mio. Euro.
    b) Etablering af servicefaciliteter og andre rammeskabende aktiviteter til gavn for erhvervslivet.
2) Omstrukturere og omlægge fiskerierhvervet, forudsat det ikke forøger fiskeriindsatsen til:
    a) Bæredygtig turisme (økoturisme).
    b) Andre erhvervsaktiviteter.
3) Fremme beskæftigelsesmulighederne for fiskere ved at skabe job uden for fiskerisektoren.
4) Forøge værdien af fiskeri- og akvakulturprodukter i mikrovirksomheder og små virksomheder med op til 50 medarbejdere og en årlig omsætning under 10 mio. Euro, hvor den kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:
    a) Udvikling og markedsføring af fiskeri- og akvakulturprodukter.
    b) Udvikling og markedsføring af fangst-, produktions- og forarbejdningsmetoder, herunder natur- og miljøforbedrende metoder.
5) Etablere og udvikle faciliteter til gavn for små fiskersamfund, hvor den kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:
    a) Mindre infrastruktur- og servicefaciliteter rettet mod fiskeri- og akvakultursektoren.
    b) Mindre infrastruktur- og servicefaciliteter rettet mod turismeaktiviteter.
Der foreligger ikke vejledning og ansøgningsskema pr. 15. maj 2008. Følg med på ministeriets hjemmeside.

Bekendtgørelse nr. 334 af 5. maj 2008 om tilskud til og etablering og modernisering af akvakulturanlæg
Bekendtgørelsen kan også læses på retsinformation.
Der er udarbejdet en vejledning for ansøgning og her kan du downloade ansøgningsskema.

Ansøgningsfrister er for projekter 7. juni, 19. september og engang i november. For tilskud (etablerings-/investeringstilskud) er første ansøgningsfrist 31. juli.

Der resterer en bekendtgørelse om kompetenceudvikling/livslang læring. Den forventes snarest at falde på plads.

'Overvågningsudvalget' har udarbejdet et sæt udvælgelseskriterier 


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027